uitgelicht
collectie-
stuk

Protocol

Roggeveenprijs 2021 | Winnaars | Jury | Protocol | Indienen


Roggeveenprijs 2021, prijs voor universitaire scripties en onderzoekspapers op het gebied van de Zeeuwse cultuurhistorie.

1. Doelstellingen
Regelmatig worden boeiende scripties over Zeeuwse cultuurhistorische onderwerpen geschreven. Om deze aan de vergetelheid te onttrekken, wil de Werkgroep Cultuurhistorie:
• Wetenschappelijk cultuurhistorisch onderzoek m.b.t. de provincie Zeeland verzamelen, stimuleren en bekend maken;
• Kwalitatief goed onderzoek van studenten bevorderen;
• Studenten stimuleren om met hun bevindingen naar buiten te treden;
• Dit onderzoek bekend maken aan een breed publiek.
Daarom is met ingang van 2012 de tweejaarlijkse Roggeveenprijs in het leven geroepen, bestemd voor de beste masterscriptie en onderzoekspaper met een onderwerp in het domein van de Zeeuwse cultuurhistorie.
2. Doelgroep
Voor de Roggeveen scriptieprijs 2019 komen studenten in aanmerking waarvan de masterscriptie of paper (in het Nederlands of Engels) na 1 januari 2017 is geschreven en positief werd beoordeeld aan een Nederlandse of Belgische universiteit (minimaal cijfer 71/2 in Nederland of 15 in België). Inzendingen dienen plaats te vinden op voordracht van een hoogleraar.
3. Roggeveenprijs
De Roggeveenprijs bestaat uit twee prijzen: één voor de beste universitaire masterscriptie en één voor het beste universitaire onderzoekspaper (niet gebonden aan een bepaalde fase in de opleiding) op het gebied van de cultuurhistorie van Zeeland, alsmede twee eervolle vermeldingen. Het onderwerp van zowel scriptie als paper betreft een cultuurhistorisch, filosofisch en/of sociaal- economisch onderzoek over Zeeland door de eeuwen heen. De winnaar ontvangt een bedrag van € 1000,- (masterscriptie) en € 500,- (onderzoekspaper). Aan beide prijzen is ook een eervolle vermelding verbonden. De WCH spant zich in om de winnende scriptie en paper gepubliceerd te krijgen.
De prijs is vernoemd naar vader en zoon Roggeveen, beiden woonachtig in Middelburg. Arent Roggeveen (-1679), een echte homo universale, was dichter, wiskundige met een buitengewone kennis van sterren- en aardrijkskunde en theorie van de zeevaart en vervaardigde een atlas van de westkust van Amerika. Zijn zoon Jacob (1659-1729) leidde in 1721 in opdracht van de West-Indische Compagnie een expeditie waarbij hij een jaar later bij toeval Paaseiland ontdekte. De veelzijdigheid van vooral Arent Roggeveen staat model voor de intellectuele nieuwsgierigheid van de hedendaagse onderzoeker op het gebied van Zeeuwse cultuurhistorie.
4. Jury
De inzendingen worden beoordeeld door een driekoppige jury die daarbij de volgende criteria
hanteert:
• wetenschappelijke waarde voor Zeeland
• helderheid
• originaliteit
• argumentatiekracht
• presentatie
• Maatschappelijke relevantie kan een pré zijn.
5. Procedure jury
5.1 De beraadslagingen van de jury zijn vertrouwelijk. De jury stelt voor scriptie en paper een schriftelijk rapport op waarin de keuze van de winnaars wordt gemotiveerd. De juryrapporten worden voorgelezen bij de uitreiking en daarna gepubliceerd op de website van het KZGW.
5.2 Indien de inzendingen naar het oordeel van de jury van onvoldoende kwaliteit zijn, kan zij beslissen de Roggeveenprijzen niet toe te kennen. Verdienstelijke scripties en papers kunnen dan wel een eervolle vermelding krijgen.
5.3 In gevallen van twijfel beslist de jury of een scriptie/paper aan de bij punt 4 genoemde beoordelingscriteria voldoet.
5.4 Scripties /papers die zijn geschreven onder begeleiding van (een van) de juryleden kunnen ook in aanmerking komen voor de scriptieprijs. Het betreffende jurylid zal zich dan nadrukkelijk onthouden van een oordeel over scriptie of paper.
5.5 De jury heeft het recht om bij de beoordeling van de ingezonden scripties /papers het advies van externe deskundigen in te winnen. Ook zij nemen de vertrouwelijkheid in acht.
5.6 Voorafgaand aan- en na afloop van de uitreiking zal de WCH via haar eigen kanalen (waaronder de website) aandacht besteden aan beide Roggeveenprijzen, de jury, uitreiking en prijswinnaars.
5.7 Indien de scriptie door meerdere personen is geschreven, blijft het prijzenbedrag hetzelfde.
6. Voorwaarden voor deelname
Voor de Roggeveenprijs komen masterscripties en onderzoekspapers in aanmerking die:
• Gaan over een Zeeuws cultuurhistorisch onderwerp door de eeuwen heen. Daaronder vallen cultuur- kunst- en architectuurhistorie, filosofie, sociaal-, economische- of politiekhistorische wetenschappen of een combinatie daarvan;
• Zijn voorgelegd en beoordeeld aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit of hogeschool;
• Zijn afgerond tussen 1 september 2019 en 1 september 2021 aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit of hogeschool en positief beoordeeld (minimaal cijfer 7 of gelijkwaardig) door de scriptiebegeleider.
7. Wijze van indienen en afhandeling inzending
Ingezonden scripties dienen:
• De scripties dienen uiterlijk 31 september 2021 bij de secretaris te zijn ingeleverd.
• Gesteld te zijn in de Nederlandse of Engelse taal;
• Digitaal (bij voorkeur in PDF, als bijlage bij een e-mail óf als hard copy (één ingebonden exemplaar) te worden ingestuurd;
• Vergezeld te gaan van de volgende gegevens: volledige voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de auteur, onderwijsinstelling, naam van de studierichting, namen en e-mailadressen van de begeleider(s);
• Vergezeld te gaan van een Nederlandse of Engelse samenvatting van maximaal 500 woorden.
• Inclusief alle bescheiden uiterlijk eind september 20121 in het bezit te zijn van de WCH.
Inzenders ontvangen een ontvangstbewijs van de WCH en informatie over het verdere beoordelingsproces, de jury en de datum en plaats van prijsuitreiking.
Voor meer informatie zie: www.roggeveenprijs.nl
Werkgroep Cultuurhistorie (WCH)
wchzeeland@gmail.com