uitgelicht
collectie-
stuk

Digitale werken

De digitale werken zijn gerubriceerd op volgorde van publicatiedatum.
Met een muisklik op de pictogrammen rechts ( ) kunnen de bestanden worden gedownload.het volledige boek in PDF
J.W. Minnaard, Een groene oase in de Poel. De geschiedenis van het Ganzenreservaat bij Sinoutskerke op Zuid-Beveland, 1596 – 1981 . Middelburg, 2024.
De landschapsgeschiedenis van de Zuid-Bevelandse Poel ontwikkelde zich vanaf medio jaren 1980. Omdat de ruilverkaveling van dit gebied omstreden was, werd tenslotte onder druk van verschillende groeperingen besloten een deel van de Poel te vrijwaren van deze verkaveling. Dit deel van de Poel, tegenwoordig bekend onder de naam het Ganzenreservaat, is een gebied van ca. 150 ha., hoofdzakelijk grasland met een perceelsindeling die teruggaat tot de middeleeuwen. Dit magistrale werk van Jaap Minnaard beslaat 560 pagina’s en kan nu al als een standaardwerk over Zuid-Beveland in het algemeen en de Poel in het bijzonder worden beschouwd.U kunt het boek in haar geheel downloaden en per hoofdstuk. De paginanummers en de inhoudsopgave in het volledige bestand gelden per hoofdstuk.
> Het volledige boek
> Hoofdstuk-1 – Een groene oase in de Poel
> Hoofdstuk-2 – ’t Hooch huys op de vliedberg bij Sinoutskerke
> Hoofdstuk-3 – Een pachtersdynastie in de Gouden Geuw
> Hoofdstuk-4 – De Ganzenhoeve
> Hoofdstuk-5 – Adriaen Adriaenssens’ huijs
> Hoofdstuk-6 – Jan Pierss leeuwenburch op “d’ oôhe stee”
> Hoofdstuk-7 – Ontwikkeling boerderijen in de Willem Wittenshoek
> Hoofdstuk-8 – Ontwikkeling poelzicht in de Moolhoek
> BIJLAGE 1 en 2

uitleg

schema in PDF

schema in Excel

A. Wiggers, Prijsbandenschema. Middelburg, 2024.
Het prijsbandenschema zoals dat hier gepresenteerd wordt, geeft een overzicht van prijsboeken in openbare bewaarplaatsen in Zeeland. De basis van het overzicht vormde een inventarisatie van prijsbanden in de Zeeuwse Bibliotheek (ZB Bibliotheek van Zeeland) waarmee in 1993 is gestart. Op kleine schaal is een bijgewerkte versie uit 1996 op papier verspreid.
In 2019 heeft de Stichting Vrienden van de Zeeuwse Bibliotheek een vriendenmiddag gehouden waar aandacht werd besteed aan prijsbanden. Naast een tentoonstelling van boekbanden werd in de reeks PPF van de ZB een boekje gepresenteerd met de titel Bekroonde wijsheid. Prijsbanden van de Middelburgse Latijnse school. Als vervolg hierop werd de wens geformuleerd om te komen tot een provinciaal overzicht van prijsbanden, wat de Vrienden op zich genomen hebben. Alle Zeeuwse bewaarplaatsen zijn benaderd en diegene die aangaven prijsboeken in bezit te hebben zijn bezocht. De banden zijn ter plekke bekeken, gefotografeerd en geregistreerd. In het voorjaar van 2024 is vervolgens in het schema het bezit van de ZB geactualiseerd.

boek in PDF F. van der Ploeg, Lexicon Zeeuwse portretschilders in de zeventiende eeuw. Toldijk, 2023 (PDF).
“Dit lexicon is een werkdocument. De kiem ervoor is gelegd tijdens het onderzoek voor de publicatie bij de expositie ‘Portretten door Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw’ in het Stadhuismuseum Zierikzee (22-12-2020/15-11-2021). In het boek dat bij deze expositie verscheen onder dezelfde titel is een zeer beknopt lexicon opgenomen van de 52 schilders die in de 17de eeuw in Zeeland (tijdelijk) gevestigd zijn geweest en portretten hebben geschilderd. De lemma’s zijn onevenwichtig wat betreft inhoud/lengte. Dat houdt verband met beschikbare gegevens en bestede onderzoektijd (bij de ene schilder meer dan bij de andere).”

boek in PDF J. Lesuis, Gestrand in Zeeland. Een onderzoek naar de herkomst van de Guyaanse verentooien in de collectie van het Zeeuws Genootschap en ondergebracht bij het Zeeuws Museum. Masterscriptie, Middelburg 2019 (PDF).
“Deze scriptie betreft een herkomstonderzoek dat is uitgevoerd naar de Guyaanse verentooien in de collectie van het Zeeuws Museum en die eigendom zijn van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Het Zeeuws Genootschap verkreeg deze tooien in respectievelijk 1776 en 1817 waarmee dit, voor zover bekend, de oudste Guyaanse verentooien zijn in de Collectie Nederland. Doel van dit onderzoek was om te achterhalen waar, wanneer en door welke stam(men) de tooien van het Zeeuws Genootschap zijn gecreëerd en om vervolgens na te gaan welk historisch pad de tooien hebben afgelegd om uiteindelijk in Zeeland terecht te komen. Een van de belangrijkste ontdekkingen gedaan met dit herkomstonderzoek is dat het Zeeuws Genootschap niet over drie maar vier Guyaanse verentooien beschikt.”

boek in PDF A. Romeijn, De stadsregering van Tholen vanaf de Satisfactieovereenkomst met prins Willem van Oranje in 1577 tot de val van de Republiek in 1795 (1577-1795). Deel I. Tholen, 2012 (PDF).
Dit boek biedt een overzicht en een analyse van de stadsregering van Tholen vanaf het moment dat die stad in april 1577 de zijde van de prins van Oranje koos tot aan de ondergang van de Republiek in februari 1795. Hoewel daarbij ook aan een aantal aspecten van de stadsgeschiedenis in ruimere zin aandacht wordt besteed, is het geen (laat staan de) geschiedenis van de stad Tholen, maar slechts van die van haar regeerders en hun handelen tijdens de genoemde periode.”

boek in PDF A. Romeijn, De stadsregering van Tholen vanaf de Satisfactieovereenkomst met prins Willem van Oranje in 1577 tot de val van de Republiek in 1795 (1577-1795). Deel II. Tholen, 2012 (PDF).
“Vervolg op het eerste deel (zie hiervoor): Persoonsgegevens van Thoolse regentenfamilies, behorende bij bestuur en bestuurders van de stad Tholen vanaf de satisfactieovereenkomst met prins Willem van Oranje in 1577 tot de val van de Republiek in 1795.”

boek in PDF W. Dirksen, Gezag en geld in Zeeland 1572-1576. Van Revolte tot Pacificatie. Middelburg, 2012 (PDF).
Een op een handboek lijkende uiteenzetting van de Zeeuwse staatkundige geschiedenis in 1572 – 1576, niet een geschiedverhaal van Zeeland in die jaren. Het gaat daarbij om rechtshistorische onderwerpen waarbij ook juridische onderwerpen op het terrein van de openbare financiën aan de orde komen. Economische, sociologische en andere nietjuridische aspecten krijgen hoogstens bijkomstig aandacht. Het nauw met Zeeland verbonden Holland wordt in de uiteenzetting betrokken als vergelijkingsobject en vanwege de samenwerking tussen beide gewesten.”

boek in PDF  J.Z.S. Pel, Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen op het eiland Walcheren 1700-2000. Middelburg, 2006 (PDF).
Geïnspireerd door het werk van Fokker ‘Levensberichten van Zeeuwsche medici’ zijn, met uitzondering van de vroedvrouwen, gegevens verzameld van hen die tussen 1700 en 2000 op Walcheren een medisch beroep hebben uitgeoefend. Tot 1960 is de lijst met namen (redelijk) volledig, ná 1960 geldt deze volledigheid voornamelijk de curatieve geneeskundigen (huisartsen en specialisten). Wegens het ontbreken van openbare bronnen en uit hoofde van privacy zijn de data van de huidige generatie Walcherse artsen beperkt tot enkele objectieve gegevens. “

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *