Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Ruilverkeer

Conservator: Truus Trimpe Burger-Mekking

Een groot gedeelte van de boekenverzameling van het Genootschap is verkregen door het ruilen van publicaties met andere instellingen. Reeds vanaf 1770 worden de Verhandelingen van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem toegezonden, het oudste genootschap in ons land. Ook buitenlandse universiteiten zoals de Accademia Nazionale dei Lincei te Rome en, nog verder van huis, het Smithsonian Institution te Washington, zenden publicaties in ruil voor het Archief van het Zeeuws Genootschap, incidentele uitgaven, delen van de serie Werken en het tijdschrift Zeeland.

Voor de leden van het Genootschap, voor een groot deel woonachtig in Zeeland, zijn de contacten met historische verenigingen en heemkundige kringen in ons buurland van groot belang. De Belgische kustgebieden hebben veelal te maken met dezelfde problematiek als onze provincie en interesse in wederzijdse geschiedenis is zeker volop aanwezig. Vandaar dat ruilcontacten met heemkundige en oudheidkundige genootschappen als die te Gent, Dendermonde, Mechelen, Kortrijk, Sint Niklaas en Meetjesland zeer op prijs worden gesteld.

Contacten met andere instellingen zijn zeker niet alleen op historisch gebied. Zo krijgt het Genootschap van de Universiteit van Amsterdam alle afleveringen van Contributions to Zoology, en is taal- en letterkunde in het boekenbezit goed vertegenwoordigd door schenkingen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden of de Koninklijke Academie in Gent. Universiteiten in Düsseldorf, München en Keulen zenden wetenschappelijke werken over theologische, technische, natuurwetenschappelijke en ecologische onderwerpen. Het Welcome Institute History of Medicine te Londen stuurt het tijdschrift Medical History over medische en historische wetenswaardigheden.

Het streven is het aantal ruiladressen op peil te houden, liefst uit te breiden. Helaas is dat niet zo gemakkelijk door toenemende bezuinigingsoperaties en door de invloed van het internet. Het Zeeuws Genootschap is gelukkig nog steeds in staat een respectabel aantal ruilpartners aan zich te binden.

Immaterieel Erfgoed digitaal

Alle boeken en tijdschriften worden bewaard in de ZB en zijn daar te raadplegen.