Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Collecties

De huidige locatie van de houten gevel, aan de zijkant van het pand Wagenaarstraat 1 te Middelburg. Een uitgebreid artikel over de geschiedenis van de houten gevel en de restauratie in 1990 is te vinden in Archief 1992.

Afbeelding van het Malieniers pakhuis van den heer L.W. Agelink te Middelburg op den 17 van Loumaand 1816. Houten gevel aan de Lange Delft te Middelburg (Zelandia Illustrata deel II nr 716).

De Coördinatiecommissie Verzamelingen coördineert de werkzaamheden met betrekking tot de verzamelingen van het Genootschap en adviseert het bestuur over alle zaken die de verzamelingen aangaan. Zij draagt conservatoren voor de verschillende afdelingen van de verzamelingen voor. Eén lid van de commissie woont als adviseur de vergaderingen van het bestuur bij.

Voor het toezicht op het beheer van de verschillende afdelingen van de verzamelingen zijn conservatoren aangesteld. De commissie fungeert als aanspreekpunt voor de conservatoren. Tot de taken van een conservator behoren het registreren, het documenteren, het bevorderen en het verrichten van onderzoek en het verwerven van nieuwe aanwinsten. Tweemaal per jaar komen de conservatoren, bijeengeroepen door de Coördinatiecommissie, in een gezamenlijke vergadering bijeen. In de ledenvergadering brengt de commissie namens de conservatoren jaarlijks schriftelijk verslag uit.
Wanneer er voor een verzameling tijdelijk geen conservator is, treedt de commissie op als vervangend conservator. Voor enkele objecten die in het bezit zijn van het Genootschap is conservatorschap overbodig en ook die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Coördinatiecommissie Verzamelingen. De belangrijkste daarvan is de middeleeuwse houten gevel.
De houten gevel vormt een belangrijk stuk cultureel erfgoed. Het is een van de weinige gevels uit de middeleeuwen die in ons land bewaard zijn gebleven. De gevel is afkomstig van een pand aan de Lange Delft in Middelburg en is in 1888 door de eigenaar van het pand, mevrouw Van Benthem Jutting-van den Broecke, aan het Genootschap geschonken. De gevel kreeg een museale plaats aan de westzijde van het pand Wagenaarstraat 1, dat het Genootschap in datzelfde jaar had aangekocht. Dit pand is tot 1976 in gebruik geweest als museum voor de Genootschapscollecties. Een grondige restauratie van de gevel vond plaats in 1990, waarbij hij werd hersteld in de staat zoals hij er na de restauratie in 1875 uitzag.

Afbeelding van het Malieniers pakhuis van den heer L.W. Agelink te Middelburg op den 17 van Loumaand 1816. Houten gevel aan de Lange Delft te Middelburg (Zelandia Illustrata deel II nr 716)

De huidige locatie van de houten gevel, aan de zijkant van het pand Wagenaarstraat 1 te Middelburg. Een uitgebreid artikel over de geschiedenis van de houten gevel en de restauratie in 1990 is te vinden in Archief 1992.

Coördinatiecommissie Verzamelingen:

P. Aarssen
Drs. C.E. Heyning
Drs. V. Frenks
Drs. R.M. Rijkse
Drs. L. van der Geest
drs. G.R. Heerebout
drs. A. Wiggers

De conservatoren zijn schriftelijk te bereiken via het Zeeuws Genootschap
Kousteensedijk 7,
4331 JE Middelburg
of via e-mail: info@kzgw.nl

 

 

 

Hier kunt u verder kijken in onze collecties:

Archeologische voorwerpen, boeken, bruikleennemers, geschiedkundige voorwerpen, handschriften, munten en penningen, muziekinstrumenten, naturalia, natuurhistorische voorwerpen, recente zoogdieren, ruilverkeer, volkenkundige voorwerpen en Zelandia illustrata.