Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Jubileum

De jubileum-agenda vanaf 8 augustus 2019

In 2019 bestaat het Zeeuws Genootschap 250 jaar. In de loop van het jaar vinden talrijke jubileumactiviteiten plaats. Informatie over alle activiteiten in 2019 vindt u op onze website www.kzgw.nl.

5 oktober Zeeuws Museum, Middelburg
Opening van de nieuw ingerichte Wonderkamers met als thema ‘Kunst en Wetenschap’.

30 oktober Zeeuws Archief Middelburg
Extra jubileumtentoonstelling: ‘Op reis met Willem V: een vorstelijke reis door achttiende-eeuws Zeeland’.

November Belfort, Sluis
Opening tentoonstelling ‘Vaste voet in Vlaanderen. Kaarten en prenten uit de ‘Zelandia Illustrata’, over de verovering van Westelijk Staats-Vlaanderen in de eerste helft van de 17de eeuw, tot 18 augustus.

1 november  en 7 november 19.30 uur aula Zeeuwse Bibliotheek Twee lezingen in samenwerking met het Natuurkundig Gezelschap Middelburg:
– 1 november a.s. Prof. Salomon Kroonberg over terugtrekkende gletsjers en zeespiegelstijging
– 7 november a.s. Prof Wouter Peters over de invloed van de CO2-toename in de dampkring op het klimaatsysteem

23 november muZEEum Vlissingen
Symposium ’75 jaar Slag om de Schelde’.

december Middelburg
Presentatie jubileumbundel Genootschapsgeschiedenis.

12 december Middelburg
Eindpresentatie YESC (Young Energy Society Challenge), het jongerenproject van het Zeeuws Genootschap laat Zeeland schudden op haar ecologische grondvesten.

13 en 14 december Middelburg
Internationaal symposium ter voorbereiding op een Engelstalig boek over rol genootschappen zoals KZGW, bezien in diverse landen.

11 januari 2020 Belfort Sluis
Symposium ‘Zeeuws-Vlaamse iconen. Ondertitel: Culturele iconen in het Zeeuws-Vlaamse land’.

Lopende jubileum-tentoonstellingen
– Nog tot 19 oktober a.s. in het museum Het Warenhuis in Axel:
Tentoonstelling “Kijk naar beneden, dan zie je meer” met fossielen en bodemvondsten in Zeeuws-Vlaanderen en de Westerschelde uit de collectie van het Zeeuws genootschap.
– Nog tot 26 oktober a.s. in het Historisch Museum De Bevelanden, Singelstraat 13, Goes: Tentoonstelling “uitMUNTend” met bijzondere munten en penningen van het Zeeuws genootschap..
– Nog tot november a.s. in het Stadhuismuseum Zierikzee, Meelstraat 6-8, Zierikzee: Tentoonstelling “Expeditie Zeeuwse IJstijd” met fossielen uit de collectie van het Zeeuws genootschap..
– Nog tot 31 mei 2020 in Terra Maris, museum voor natuur en landschap, Duinvlietweg 6, Oostkapelle: Tentoonstelling “Vikingen op Walcheren? – vondsten, verhalen, feiten en fabels” met bijzondere objecten uit de archeologische collectie van het Zeeuws genootschap., met name vondsten van het strand Oostkapelle-Domburg.

 

PZC 31 januari 2019

 

Leest u dehet artikel liever in pdf formaat, dan kunt u hem downloaden: PZC 31.1.2019

Juni 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit overzicht is niet compleet; er wordt nog steeds creatief en met passie nagedacht over mogelijke andere activiteiten. Het bestuur dankt dan ook nu al  ieder die zich voor het jubileum inzet.  Het zal duidelijk zijn dat ons jubileum wat ons betreft niet ongemerkt voorbij zal gaan!

2019: 250 jaar Genootschap
In 2019 viert ons Genootschap zijn 250-jarig bestaan. Weliswaar hadden al in 1767 een aantal aanzienlijke Vlissingse burgers besloten een genootschap ter bestudering der wetenschappen op te richten. Maar in maart 1769 werd aan het door hen opgerichte genootschap “octrooi verleend” door de overheid, het werd als het ware officieel goedgekeurd en kreeg toen de naam Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. En zo heet het nog steeds, zij het voorafgegaan door het woord Koninklijk. En dat past in de traditie want meteen al in 1769 werd stadhouder prins Willem V “Protector” van het Genootschap. Sindsdien geldt 1769 als beginjaar.

Het jubileum geeft ons de gelegenheid het Genootschap regionaal én landelijk nog eens extra onder de aandacht te brengen. Daar is alle reden voor want ons Genootschap is uniek: het enige Nederlandse nog steeds actieve genootschap dat met ca. 750 leden op een breed terrein actief is, publicaties verzorgt, het veel gelezen tijdschrift “Zeeland” uitgeeft, met hulp van eigen conservatoren de collecties beheert en verder  aanvult en opnieuw invulling geeft aan zijn wetenschappelijke doelstelling door financiering van een fellowship aan het University College Roosevelt.

Het Genootschap zal het jubileum ook benutten om zich te richten op jeugd en jongeren. We zullen hen betrekken bij activiteiten van het Genootschap en verwachten daardoor ook ons ledental te vergroten.

En natuurlijk is het jubileum óók bedoeld voor onze leden die de kans zullen krijgen aan veel activiteiten deel te nemen. Zij zullen allen een prachtig jubileumboek krijgen met aandacht voor de meer recente ontwikkelingen in het Genootschap maar óók voor onze collecties.

Inmiddels is een aantal werkgroepen bezig met allerlei plannen: een grote tentoonstelling in samenwerking met het Zeeuws Museum, kleinere tentoonstellingen door de hele provincie, een aantal boeken, een concert, symposia. De nadruk zal op 2019 liggen maar de komende jaren, te beginnen in 2017, zullen we al naar buiten treden. Kortom: men zal, binnen én buiten Zeeland, van ons jubileum horen!

2019: 250 jaar Genootschap

Het bestuur heeft ter voorbereiding van het wel heel bijzondere jubileum in 2019 – het Genootschap bestaat dan 250 jaar – een stuurgroep en deelcommissies ingesteld. Ruim op tijd, zodat er voldoende tijd is om grotere projecten aan te vatten.

De stuurgroep/jubileumcommissie bestaat uit:
Hugo Schorer, voorzitter van het Zeeuws Genootschap.
Maarten Steenbeek, oud-voorzitter van het Zeeuws Genootschap, voorzitter van de stuurgroep/jubileumcommissie.

De stuurgroep staat open voor ideeën van leden. Wie meldt zich? info@zeeuwsgenootschap.nl

De stuurgroep komt regelmatig bijeen met de voorzitters van de ingestelde deelcommissies.
Die deelcommissies bestaan uit een aantal leden, met elk een eigen aandachtsgebied (de voorzitter staat tussen haakjes vermeld).

De deelcommissies:
– PR-commissie (dr. Ton Brandenbarg)
– Fondsenwerving-financiële commissie (mr. Maarten Steenbeek)
– Tentoonstellingscommissie (drs. Lous Coppoolse)
– Commissie jeugd (Marjan Ruiter & dr. Barbara Oomen)
– Commissie verzamelingen (Marianne Gossije)
– Commissie prijsvraag (mr. Maarten Steenbeek)

De stuurgroep en de commissievoorzitters zijn tweemaal bijeen geweest ter kennismaking en voor de eerste gedachtenvorming.
De komende tijd zullen leden benaderd worden om deel te nemen aan het werk van de deelcommissies.
Er moeten plannen ontwikkeld worden om naar aanleiding van het 250-jarig bestaan 2019 tot een gedenkwaardig jubileumjaar te maken, met veel activiteiten en publicaties in heel Zeeland.

Mochten er bij de leden ideeën leven voor mogelijke invulling van het jubileumjaar, dan ziet de stuurgroep die graag tegemoet: info@zeeuwsgenootschap.nl

 

–>