Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Jubileum

 

 

 

 

 

 

PZC 14 maart 2019

Agenda Jubileum activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari 2019

Leest u dehet artikel liever in pdf formaat, dan kunt u hem downloaden: PZC 31.1.2019

Juni 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leest u de folder liever in pdf formaat, dan kunt u hem downloaden: Brochure KZGW jubileum 2019.

Februari 2018

Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen viert in 2019 zijn 250-jarig bestaan. Als brandpunt van wetenschapsbeoefening in Zeeland schreef het Genootschap in de eerste anderhalve eeuw van zijn bestaan regelmatig prijsvragen uit over allerlei onderwerpen. Met steun van het Familiefonds Hurgronje wil het Genootschap ter gelegenheid van de viering van zijn jubileum in 2019 deze oude traditie weer laten herleven. Voorjaar 2017 is daarom via de PZC het publiek opgeroepen voorstellen in te dienen voor een hedendaags prijsvraagonderwerp. Het Genootschap heeft hieruit het thema gekozen dat werd voorgesteld door Ing. Marius Vrijlandt – Landschapsarchitect te Borssele.

Het Genootschap heeft de nu de volgende jubileumprijsvraag vastgesteld:

Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen nodigt inzenders uit om in een essay van circa 8000 woorden, hun visie te geven op het thema “ZEE-LAND-SCHAP” .

Dit thema refereert aan de unieke ligging van Zeeland als land ingeklemd tussen zeewater. Sinds de middeleeuwen hebben de steeds veranderende verhoudingen tussen land en water diep ingegrepen op de bevolking, bewoning, leefwijzen, infrastructuur, economie, en cultuur van Zeeland, zijn omgeving, en zelfs, voor korte tijd, de wereld.

Aan inzenders wordt gevraagd te reflecteren op creatieve manieren waarop de inwoners van Zeeland samen een ‘Zee-land-schap’ voor de delta kunnen ontwikkelen. ‘Zee-land-schap’ staat voor een leefwijze waarin klimaatverandering, zeespiegelstijging, verzilting van landbouwgronden, veranderingen in demografie en migratie en andere factoren zoals wonen, werken, recreëren, natuurbehoud op een duurzame manier samenhangen. ‘Zee-land-schap’ betekent ook dat deze leefwijze tot een voorbeeld kan dienen voor samenhangende ontwikkeling in andere (delta)gebieden op onze planeet.

Inzendingen dienen geheel geanonimiseerd, onder een zinspreuk of motto, vóór 1 mei 2018 te worden ingestuurd aan het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Kousteensedijk 7, 4331 JE, Middelburg met vermelding op de envelop van het woord Prijsvraag. Naam en adres van de inzender worden NIET op die envelop of op het essay vemeld maar op een briefje dat in die envelop apart wordt ingesloten in een gesloten envelop, Op die gesloten envelop wordt eveneens de zinspreuk of het motto vermeld. Dit alles ter bevordering van een objectieve beoordeling van de essays.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot M.M.Steenbeek, 06 2225 8079 of per e-mail: info@zeeuwsgenootschap.nl

De inzendingen zullen worden beoordeeld door een deskundige jury die haar oordeel in het voorjaar van 2019 bekend zal maken. Het winnende essay zal in druk verschijnen en worden gepubliceerd op de website van het Zeeuws Genootschap. Aan de winnaar zal bovendien een verguld zilveren medaille worden uitgereikt, conform het model zoals dat voor de eerste prijsvraag van het Zeeuws Genootschap in 1770 is ontworpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op weg naar 250 jaar Zeeuws Genootschap

augustus 2017

Zoals u weet zullen we in 2019 vieren dat het Genootschap 250 jaar eerder, in 1769, is opgericht. Daar zullen we in dat jaar met een aantal activiteiten aandacht aan schenken en diverse werkgroepen en commissies zijn al druk bezig met de voorbereiding daar van. Een kort overzicht:

  • De werkgroep Jeugd wil in samenwerking met conservatoren en op diverse manieren jongeren gaan betrekken bij het Genootschap. Bedoeling is dat dat zal leiden tot een meer structurele betrokkenheid van jongeren dan nu het geval is. Over de invulling van een en ander zal nog overleg plaats vinden tussen conservatoren en werkgroepleden.
  • Er komt een concert van de Van Swieten Society met muziek, geschreven in of rond 1769, zo mogelijk ook van een Zeeuwse componist uit die tijd. Mogelijk zullen de orkestleden die dag ook nog een workshop barokpraktijk geven aan leerlingen van de Zeeuwse Muziekschool.
  • In samenwerking tussen conservatoren/werkgroepleden van het Genootschap en een aantal Zeeuwse musea worden er tentoonstellingen georganiseerd. Zo komt er in het Stadhuismuseum Zierikzee in de zomer van 2019 een expositie over de collectie zoogdierfossielen van ons Genootschap. In Tholen zal in het oude stadhuis een prachtig avondmaalsstel, dat we al heel lang in bruikleen van de gemeente Tholen hebben,  voor één dag terugkeren. In Groede zal in de Grote Kerk aandacht worden geschonken aan kaarten en kaartenmakers. Er zijn plannen voor een tentoonstelling in Terra Maris. En het Zeeuws Museum richt een tentoonstelling met als thema Wetenschap in.
  • Er wordt gewerkt aan een aantal boeken: een fraai jubileumboek, bestemd voor alle leden, over de schatten van het Genootschap, daarnaast een Nederlandstalige bundel met bijdragen van een aantal auteurs en een Engelstalig boek dat zal ingaan op wetenschappelijke genootschappen als het onze en vergelijkingen trekt met andere Nederlandse en buitenlandse min of meer soortgelijke genootschappen. Er zijn ook nog plannen voor een kinderboek.
  • Er worden diverse symposia georganiseerd. De werkgroep Activiteiten organiseert een symposium over filosofie waar de Filosoof des Vaderlands René ten Bos zal spreken.
  • Een fietsroute met stempelposten waarbij steeds iets te zien is uit de collectie dat van dat punt komt of daarmee iets te maken heeft. Dat kan een enkel object zijn of een vitrine met objecten.
  • Er komt, zoals het Genootschap dat vele tientallen jaren heeft gedaan, weer een prijsvraag. Daarbij stelt het Genootschap een vraag en nodigt uit daar een essay over te schrijven. Dat moet uiterlijk in het najaar van 2018 worden ingezonden. De winnaar wordt beloond met publicatie van zijn essay in druk en digitaal en met een zilveren exemplaar van de penning die al vanaf 1769 aan winnaars werd uitgereikt. Een uitnodiging tot het inzenden van vragen in de PZC leverde 12 inzendingen op. Inmiddels heet de prijsvraagcommissie daar een keuze uit gemaakt. In september zal in de PZC daar nader over worden bericht.

Dit overzicht is niet compleet; er wordt nog steeds creatief en met passie nagedacht over mogelijke andere activiteiten. Het bestuur dankt dan ook nu al  ieder die zich voor het jubileum inzet.  Het zal duidelijk zijn dat ons jubileum wat ons betreft niet ongemerkt voorbij zal gaan!

 

PZC artikel van Jan van Damme 15 maart 2017

BEDENK EEN VRAAG VOOR DE JUBILEUMPRIJSVRAAG VAN HET ZEEUWS GENOOTSCHAP

In het kader van het 250-jarig jubileum in 2019 gaat het Zeeuws Genootschap een prijsvraag uitschrijven, zoals het Genootschap dat ook placht te doen in de periode 1769 – 1860.

Het gaat daarbij om het schrijven van een antwoord in de vorm van een essay van maximaal 4000 woorden op een vraag die van belang is voor Zeeland.

Het bestuur roept alle leden en andere belangstellenden op om een vraag te bedenken, die van belang is voor Zeeland. De vraag mag elk onderwerp betreffen, maar moet wel relevant voor Zeeland zijn. Voor nadere informatie zie het artikel van Jan van Damme in de PZC van woensdag 15 maart.

Stuur uw vraag in voor 1 mei a.s. naar het secretariaat, info@zeeuwsgenootschap.nl,

De Prijsvraagcommissie zal uit de inzendingen één vraag selecteren, die vervolgens wordt gepubliceerd met de oproep een antwoord te schrijven.

De indiener van de winnende vraag krijgt een cadeau.

Is de winnaar een lid van het Zeeuws Genootschap, dan krijgt hij het onlangs verschenen boek Reislustige Zeeuwse Regenten van Irene Storm van Leeuwen-Van der Horst.

Is de winnaar geen lid van het Zeeuws Genootschap, dan krijgt hij een jaar gratis lidmaatschap en enkele boeken.

De winnende schrijver krijgt een zilveren replica van de prijspenning, die het Zeeuws Genootschap in 1769 voor het eerst heeft uitgereikt. Het winnende essay wordt op de website van het Genootschap en in druk gepubliceerd.

 

2019: 250 jaar Genootschap

In 2019 viert ons Genootschap zijn 250-jarig bestaan. Weliswaar hadden al in 1767 een aantal aanzienlijke Vlissingse burgers besloten een genootschap ter bestudering der wetenschappen op te richten. Maar in maart 1769 werd aan het door hen opgerichte genootschap “octrooi verleend” door de overheid, het werd als het ware officieel goedgekeurd en kreeg toen de naam Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. En zo heet het nog steeds, zij het voorafgegaan door het woord Koninklijk. En dat past in de traditie want meteen al in 1769 werd stadhouder prins Willem V “Protector” van het Genootschap. Sindsdien geldt 1769 als beginjaar.

Het jubileum geeft ons de gelegenheid het Genootschap regionaal én landelijk nog eens extra onder de aandacht te brengen. Daar is alle reden voor want ons Genootschap is uniek: het enige Nederlandse nog steeds actieve genootschap dat met ca. 750 leden op een breed terrein actief is, publicaties verzorgt, het veel gelezen tijdschrift “Zeeland” uitgeeft, met hulp van eigen conservatoren de collecties beheert en verder  aanvult en opnieuw invulling geeft aan zijn wetenschappelijke doelstelling door financiering van een fellowship aan het University College Roosevelt.

Het Genootschap zal het jubileum ook benutten om zich te richten op jeugd en jongeren. We zullen hen betrekken bij activiteiten van het Genootschap en verwachten daardoor ook ons ledental te vergroten.

En natuurlijk is het jubileum óók bedoeld voor onze leden die de kans zullen krijgen aan veel activiteiten deel te nemen. Zij zullen allen een prachtig jubileumboek krijgen met aandacht voor de meer recente ontwikkelingen in het Genootschap maar óók voor onze collecties.

Inmiddels is een aantal werkgroepen bezig met allerlei plannen: een grote tentoonstelling in samenwerking met het Zeeuws Museum, kleinere tentoonstellingen door de hele provincie, een aantal boeken, een prijsvraag, een concert, symposia. De nadruk zal op 2019 liggen maar de komende jaren, te beginnen in 2017, zullen we al naar buiten treden. Kortom: men zal, binnen én buiten Zeeland, van ons jubileum horen!

2019: 250 jaar Genootschap

Het bestuur heeft ter voorbereiding van het wel heel bijzondere jubileum in 2019 – het Genootschap bestaat dan 250 jaar – een stuurgroep en deelcommissies ingesteld. Ruim op tijd, zodat er voldoende tijd is om grotere projecten aan te vatten.

De stuurgroep/jubileumcommissie bestaat uit:
Hugo Schorer, voorzitter van het Zeeuws Genootschap.
Maarten Steenbeek, oud-voorzitter van het Zeeuws Genootschap, voorzitter van de stuurgroep/jubileumcommissie.

De stuurgroep staat open voor ideeën van leden. Wie meldt zich? info@zeeuwsgenootschap.nl

De stuurgroep komt regelmatig bijeen met de voorzitters van de ingestelde deelcommissies.
Die deelcommissies bestaan uit een aantal leden, met elk een eigen aandachtsgebied (de voorzitter staat tussen haakjes vermeld).

De deelcommissies:
– PR-commissie (dr. Ton Brandenbarg)
– Fondsenwerving-financiële commissie (mr. Maarten Steenbeek)
– Tentoonstellingscommissie (drs. Lous Coppoolse)
– Commissie jeugd (Marjan Ruiter & dr. Barbara Oomen)
– Commissie verzamelingen (Marianne Gossije)
– Commissie prijsvraag (mr. Maarten Steenbeek)

De stuurgroep en de commissievoorzitters zijn tweemaal bijeen geweest ter kennismaking en voor de eerste gedachtenvorming.
De komende tijd zullen leden benaderd worden om deel te nemen aan het werk van de deelcommissies.
Er moeten plannen ontwikkeld worden om naar aanleiding van het 250-jarig bestaan 2019 tot een gedenkwaardig jubileumjaar te maken, met veel activiteiten en publicaties in heel Zeeland.

Mochten er bij de leden ideeën leven voor mogelijke invulling van het jubileumjaar, dan ziet de stuurgroep die graag tegemoet: info@zeeuwsgenootschap.nl