uitgelicht
collectie-
stuk

Werkgroep Cultuurhistorie

De Werkgroep Cultuurhistorie is een zeer actief onderdeel van het Zeeuws Genootschap en organiseert jaarlijks een groot aantal activiteiten om de kennis van de geschiedenis van Zeeland te bevorderen, zoals lezingen en symposia. De werkgroep heeft een eigen ledenbestand. De leden zijn meestal ook lid van het genootschap, maar verplicht is dit niet.

De jaarverslagen 2017, 2018 en 2019 van de Werkgroep Cultuurhistorie zijn opgenomen in Archief (deel 2) van de daaropvolgende jaren en hier te downloaden:
> Archief 2019-II met de jaarverslagen van 2017 en 2018
> Archief 2020-II met de jaarverslagen van 2019
> Archief 2021-II met de jaarverslagen van 2020
> Archief 2022-II met de jaarverslagen van 2021
> Archief 2023-II met de jaarverslagen van 2022

Heeft u belangstelling om lid te worden van de Werkgroep Cultuurhistorie? Meldt u dan aan bij wchzeeland@gmail.com. Het lidmaatschap is gratis.

Wij zijn ook op zoek naar actieve bestuursleden. Belangstelling? Neem dan direct contact op met de voorzitter a.i.: Arjan van Dixhoorn (a.vandixhoorn@ucr.nl).

700 jaar Verdrag van Parijs (1323-2023) / Zeeland 700 jaar
In 2023 viert de provincie Zeeland haar 700-jarig bestaan als bestuurlijke eenheid, eerst een graafschap en later een provincie. De gebeurtenis die de geboorte van de provincie markeert is de Vrede van Parijs gesloten tussen de Vlaamse en de Hollandse graven op 6 maart 1323. De Franse koning trad op als vredestichter. Deze gebeurtenis, inclusief haar lange voorgeschiedenis, was van groot internationaal, geopolitiek belang en had grote invloed op de latere staatsvormingsprocessen onder de Bourgondiërs en de Habsburgers. Maar ook op de latere splitsing, hereniging en weer opdeling van Nederland en België. De Vrede van Parijs leidde tot een belangrijke geopolitieke ordening van de hele transnationale Schelderegio die nog altijd doorwerkt en door allerlei recente ontwikkelingen ook opnieuw tot nadenken stemt.
De viering van dit jubileum is daarom een feest dat de grenzen van de provincie- en de landsgrenzen ruimschoots overschrijdt. Ook de geschiedenis van landen als Frankrijk, Duitsland, Engeland en zelfs Italië is in meer of mindere mate beïnvloed door de gevolgen van de Vrede van Parijs. Een van de projecten waaraan de werkgroep momenteel werkt, is het 700-jarig bestaan van Zeeland in 1323. Klik hier voor het volledige programma.


Korte geschiedenis van de werkgroep

De Werkgroep CultuurHistorie (WCH) is op 1 januari 2008 ontstaan uit een fusie van de Werkgroep Historie en Archeologie en de Werkgroep Kunstgeschiedenis. De Werkgroep Historie en Archeologie werd in 1964 opgericht door een aantal archeologen en historici die een impuls wilden geven aan de bestudering van de Zeeuwse geschiedenis en hierbij ook grotere projecten een kans wilden bieden. Tevens was het doel de onderzoeksresultaten te publiceren. De leden deden belangrijke onderzoeken zoals het Huisnamenproject Middelburg, waarbij de namen van oude huizen in kaart werden gebracht. Dit onderzoek kreeg navolging in meerdere steden. De werkgroep stelde een leemtenplan op voor de geschiedschrijving van de provincie en participeert nog steeds in de commissie die deze lijst actualiseert.

De Werkgroep Kunstgeschiedenis werd opgericht in 1992 met als belangrijkste doel het organiseren van lezingen over kunsthistorische onderwerpen in de breedste zin.

Net als beide voorgangers ressorteert de WCH onder het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Dit werd in 1769 in Vlissingen opgericht door wetenschappers en liefhebbers van kunst en wetenschappen. Zij brachten in de afgelopen twee eeuwen een unieke collectie van (natuur)historische en kunst-historische voorwerpen bijeen.

Bestuur
Prof.dr. A.C. (Arjan) van Dixhoorn, voorzitter a.i.
H. (Herman) Heijboer, secretaris
Drs. C.M. (Marcel) Rijken (penningmeester)
Drs. E.G.M. (Elly) Adriaansz
Drs. E.J. (Eva) Cossee
Drs. P. G. (Peter) van Druenen
A. (André) Kastelein
Dr. G.E. (Gerard) van Keken
Drs. J.W. (Jan Willem) Stolk

Contact
Secretariaat:
Peter van Druenen
Coosje Buskenstraat 4
4381 LE Vlissingen
wchzeeland@gmail.com

Afbeeldingen:
– Zelandicarum Insularum Exactissima et Nova Descriptio door Jacob van Deventer. De kaart is uitgegeven in 1602 in Antwerpen, bij uitgever J.B. Vrients.
– De Franse koning Karel IV de Schone, bemiddelaar bij de Vrede van Parijs. Bron: Bibliothèque Nationale de France.