uitgelicht
collectie-
stuk
2 december 2021
14.00 -17.00 uur

On line symposium
Op 2 december, van 14.00 uur tot 17.00 uur organiseert het Zeeuws Genootschap in samenwerking met de Biblioteca Nacional in Rio de Janeiro het online symposium ‘New perspectives on the establishment and functioning of the West India Company 400 years ago’. De leden van het Zeeuws Genootschap zijn hiervoor van harte uitgenodigd:
schrijf u hier in.

Het symposium is onderdeel van een omvangrijker programma dat in 2022 haar vervolg krijgt. Het doel is de geschiedenis van de West-Indische Compagnie (WIC), die dit jaar 400 jaar geleden is opgericht, in de volle breedte onder de publieke aandacht te brengen. Hiertoe worden vijf symposia georganiseerd en een online expositie. De vijf thema’s zijn: (1) De geschiedenis van de WIC, (2) De rol van Zeeland in de WIC, (3) De WIC in Afrika, (4) Slavernij en (5) Cartografie.

Klik hier voor het programma van het eerste online symposium op 2 december 2021.

Online Expositie
De online expositie, die in het voorjaar van 2022 zal worden geopend, is daarom zo bijzonder – en waarschijnlijk internationaal gezien uniek – omdat we een mooie verzameling museale objecten van verschillende musea en archieven in Nederland (waaronder het Zeeuws Genootschap) én Brazilië kunnen laten  zien, zonder dat de gebruikelijke hoge kosten voor transport en verzekering behoeven te worden gemaakt. Op deze wijze kunnen in de toekomst op een eenvoudige manier meer internationale exposities worden georganiseerd, passend bij het internationale karakter van het Zeeuws Genootschap.


Afbeelding: Octrooi van de West Indische Compagnie. Transcriptie (eerste bladzijde): De Staten Generael der / Vereenichde Nederlanden, Allen den den genen die dese jegenwoordige sullen sien / ofte hooren lesen, Saluyt. Doen te weeten, dat wy bemerckende den welstant / deser Landen ende welvaeren vande Ingesetenen van dien, principalyck te bestaen / bijde Scheepvaert ende Coophandel, die van allen ouden tijden uuyt deselve Landen / geluckelyck, ende met grooten Zegen gedreven is geweest op alle Landen ende / Coninckrijcken. Soo Ist, dat wij, begerende dat de voors(eijde) Ingesetenen nijet / alleen by hare voorgaende navigatie, trafficque ende hanteringe werden / geconserveert. Maer oock dat haer trafficque, soo veel mogelyck, souden mogen / toenemen, bysonder in conformiteyt vande Tractaten, Alliancien, Verbonden, ende / Entrecoursen opde trafficque, ende Zeevaert, met andere Princen, Republicquen, ende / Volckeren eertijts gemaeckt, die wy in allen deesen punctuelyck verstaen onderhouden, / ende achtervolcht te moeten worden. Ende wy bij experientie bevinden dat sonder / gemeene hulpe, assistentie, ende middelen van een generaele Compaignie nijet / vruchtbaerlijcx in de Quartieren hiernaer gedesigneert, gedreven, beschermpt ende / gemainteneert en can werden. Mits de groote avonturen van Zeerooverien, extorsien, / ende anderssints, die op soo groote verre reysen sijn vallende. Soo hebben wy mits / verscheijden, ende andere pregnante redenen, ende consideratien, ons daertoe moveren(de) / met rijpe deliberatie van raede, ende uuijt hoochdringende oorsaecken goetbevonden, / dat de Schipvaert, handelinge, ende Commercien Inde quartieren van WestIndien / ende Africa, ende anderen hiernae gedesigneert, voortaen nijet anders en sal / werden gedreven, dan met gemeene vereenichde macht vande Coopluyden, ende / Ingesetenen deser Landen, ende dat tot dien eijnde opgerecht sal werden eene / generaele Compaignie, die wy uuijt sonderlinge affectie, tot den gemeenen / welstant, ende omme den Ingesetenen van dien te conserveren in goede neeringe / ende welvaert, sullen mainteneren ende verstercken met onse hulpe, faveur / ende assistentie, voor soo veel den jegenwoordigen Staet, ende gestaltenisse / der Landen eenichsints can verdragen, ende exemptien hiernae volgende. Te weeten / dat binnen den tijt van vierentwintich jaeren nijemant vande Ingeboornen, / ofte Ingesetenen deser Landen, anders dan alleen uuijt den naem van dese / Vereenichde Compaignie uuijt dese Vereenichde Nederlanden, nochte oock van / buijten deselve Landen sal moegen vaeren, ofte negotieren opde Custen ende / Landen van Africa vande Tropico Cancri, tot Cabo de bonne Esperanca, / nochte opde Landen van America, ofte WestIndien, beginnende vant Zuyteijnde / van Terra Nova, doorde Straten van Magellanes, Le Maire, ofte andere / Straten ende passagien, daerontrent gelegen, tot de Strate van Anian, soo opde / Noortzee, als opde Zuytzee, nochte op eenige Eylanden aende eene, ende andere / Zijde, ende tusschen beyde gelegen, mitsgaders opde Austraelsche, ofte Zuyderlanden / streckende ende leggende tusschen beyde de Meridianen, raeckende Int Oosten / de Cap de bonne Esperance, ende Int Westen het Oosteynde van Nova Guinea / Incluys. Ende soo wie sonder consent van dese Compaignie hem sal vervorderen. Bron: Nationaal Archief, Den Haag.

Online (Zoom)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *