uitleg 
logo en wereldkaart
Tholen
Auteur(s) op 22 maart 2023
Trefwoord(en) ,
Discipline(s)

Den Blauwer Schuten

Zinspreuk: ?
Patroonheilige: ?
Vroegste bronvermelding: 1497/98
Laatst bekende bronvermelding: 16 juni 1614

Eind 1597 kwam ook het einde voor de Thoolse rederijkerskamer. Op 17 november werd de ‘prins’ van de kamer opgedragen de ‘keur’ over te geven en op straffe van de ‘hoogste boete’ af te zien van verdere bijeenkomsten. De reden voor die maatregel werd in de resolutie niet vermeld, maar waarschijnlijk betekende het een overwinning voor de predikanten van de classis, die al meermalen hun bezwaren tegen het voortbestaan van deze oude culturele instellingen hadden geuit. Opmerkelijk is dat veel andere kamers, zowel op het eiland Tholen als elders in Zeeland, hun bestaan veel langer hebben weten te rekken.

Resolutieboek, inv.nr. 1 van het Archief Stad Tholen 1330-1936, f. 53

17 november 1597
Op den 17en novembris ’97 hebben bailiu, borgemeesters ende schepenen, collegialiter vergadert zijnde, voor hun ontboden Anthoni Leysz. als prince van de camer van rhetorica, ende hem affgeyst de keure van de camer van rhetorica bij ons verleent, mitsgaders de wilkeure bij henselven gemaeckt. Ende hem, prince belast, op de hoochste boete ende op zijn poorterschap, geen vergaderinge ter cause van de camer meer te houden. Ende de voors. keuren opgesloten op den stadthuise.
Van gelijcke es ten voors. daghe mede in de voors. collegie ontboden Cornelis Breyel als knape van den voors. camer ende hem, op gelijcke pene als voren, belast die van de camer van rhetorica nyet meer te vergaderen, noch in hunne camer noch elders. Ende heeft den voors. prince bij eede verclaert dat in dezelve camer zijns weten geen andere keuren en zijn als hij alhier overgelevert heeft.

Resolutieboek, inv.nr. 17 van het Archief Stad Tholen 1330-1936, f. 19

16 juni 1614
De retherijckers versoucken erectie van haere camer.
Op de requeste van de liefhebbers van de const van rhetorica versoeckende dat haere camer weder mochte werden opgericht ende sij oeffenen in aller sedicheyt ende stellicheyt de voorseyde conste. Is verstaen, dat men sal informeren off in andere steden van Zeelant deselve oeffeninghe ende openbare exercitie toelaet ende in dien gevalle naeder op haere keure te letten.

Bronnen

Repertorium rederijkerskamers DBNL:
Den Blauwer Schuten: BEKIJK BRONNEN OF GESCHIEDENIS

Download

Rederijkers Tholen 1493-1614, versie 31 januari 2021.

Laatst bewerkt 25 mei 2021.

terug naar Rederijkers in Zeeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *