ALV 19 mei 2021 – Uitnodiging en agenda

5 mei 2021

ALV 19 mei 2021 – Verslag ALV 18 november 2020

ALV 19 mei 2021 – Verslagen bestuur, commissies en werkgroepen

ALV 19 mei 2021 – Jaarrekening boekjaar 2020

ALV 19 mei 2021 – Kascommissie boekjaar 2020

ALV 19 mei 2021 – Tijdelijke wet COVID-19

ALV 18 november 2020 – uitnodiging en agenda

4 november 2020

ALV 18 november 2020 – verslag ALV 17 juni 2020

29 oktober 2020

ALV 18 november 2020 – begroting 2021

Jaarverslag 2019

3 oktober 2020