uitgelicht
collectie-
stuk

Vacatures

18 januari 2020

Vacature: beeldredacteur tijdschrift Zeeland

Heel veel afbeeldingen die gebruikt worden zijn afkomstig uit de zeer uitgebreide prenten- en kaartenverzameling Zelandia Illustrata. Of ze zijn afkomstig uit de schilderijenverzameling van ons Genootschap. De beoogde opvolger zal daar zijn weg een beetje in moeten vinden.

Daarnaast wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van afbeeldingen die op internet gevonden kunnen worden. Enige computervaardigheid is dan ook gewenst. Een persoon die ook een beeldbewerkingsprogramma kan hanteren zou echt een ideale kandidaat zijn. Maar ook personen zonder die vaardigheid zijn welkom.

De redactie vergadert vier maal per jaar en daartussendoor vindt er geregeld e-mailverkeer plaats. Belangstelling? Mail naar Gerard.Heerebout@gmail.com of bel 0113-213109.


Vacature redactie Archief en Werken: Redactiesecretaris

Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is het Jaarboek van het Zeeuws Genootschap (ZG). Het wordt uitgegeven door de ‘Commissie tot redactie van Archief en Werken’, een onafhankelijk opererende commissie die onder auspiciën van het ZG ook de uitgave van de Werken, een reeks monografieën, begeleidt. De doelgroep van het jaarboek is een algemeen, geletterd publiek met speciale voorliefde voor (de geschiedenis van) Zeeland en de positie van deze regio in een globaliserende wereld. Het Archief bevat in de regel drie tot vier artikelen op wetenschappelijk gebied over zaken met betrekking tot de provincie Zeeland. Vaak gaat het om artikelen met een archeologische, (natuur)historische of geografische inhoud, maar het ligt in de bedoeling van de redactiecommissie dit overwegend historisch perspectief, geheel volgens de lange traditie van het ZG, te verbreden en al of niet vanuit een historische invalshoek al die onderwerpen aan de orde te stellen die voor Zeeland relevante aspecten en actuele repercussies hebben. Te denken valt aan ecologische dilemma’s, demografische ontwikkelingen, vraagstukken van openbaar bestuur, de evolutie van de Zeeuwse dialecten en andere taalkundige onderwerpen, aspecten van de gezondheidszorg, etc. Vanzelfsprekend vinden er binnen de huidige redactie voortdurend besprekingen plaats over de nieuwe rol die het jaarboek en de reeks monografieën in het huidige digitale tijdperk kunnen vervullen.

De redactie heeft op dit moment twee openstaande vacatures:

Redactiesecretaris

De redactiecommissie is op zoek naar een redactiesecretaris die verantwoordelijk is voor de planning, organisatie en voorbereiding van de redactievergaderingen en redactiewerkzaamheden.

Het betreft een onbezoldigde positie.

De voornaamste taken van de redactiesecretaris zijn:

  • voorbereiden van vergaderingen en vergaderstukken i.s.m. de voorzitter;
  • notuleren van vergaderingen;
  • toezicht houden op de voortgang van de redactiewerkzaamheden;
  • regelen van praktische zaken ter ondersteuning van de publicaties;
  • bijhouden van de informatie op de website;
  • fungeren als eerste aanspreekpunt voor (potentiële) auteurs en redacteuren;

We zijn op zoek naar een redactiesecretaris met organisatorische en communicatieve kwaliteiten, iemand die accuraat werkt en een flexibele houding heeft. De redactiesecretaris beschikt bij voorkeur ook over redactionele vaardigheden.


Twee vacatures Werkgroep Cultuurhistorie: (1) secretaris en (2) penningmeester

De Werkgroep Cultuurhistorie is een actief onderdeel van het Zeeuws Genootschap en organiseert jaarlijks een aantal activiteiten om de kennis van de geschiedenis van Zeeland te bevorderen, zoals lezingen en symposia. Dit jaar organiseren we onder andere het symposium over de entomoloog Johannes Goedaert, de Publieksdag Rederijkers, het symposium over 75 jaar Scheldeslag, de uitreikingsceremonie van de tweejaarlijkse Roggeveenprijs en een conferentie over de toekomst van Zeeland. De komende jaren houdt de werkgroep zich onder andere bezig met het omvangrijke programma rondom de viering van het 700-jarig bestaan van de provincie Zeeland. De WCH heeft heeft op dit moment twee openstaande vacatures:

(1) Secretaris

In het bestuur is per direct de vacature vacant van secretaris. De huidige secretaris blijft in het bestuur maar gaat zich bezighouden met een andere portefeuille. De taken van de secretaris zijn:
– het agenderen en notuleren van de bestuursvergaderingen (vijf keer per jaar)
– het maken van het jaarverslag
– het versturen van de nieuwsbrieven (ongeveer zes keer per jaar)
– het voeren van de correspondentie
– het een keer in de twee jaar als projectleider organiseren van de Roggeveenprijs
– het meewerken aan de andere activiteiten van de werkgroep.
De functie is onbezoldigd.

(2) Pennigmeester

In het bestuur is per 1 januari 2020 de vacature vacant van penningmeester. De huidige penningmeester legt vanwege verhuizing zijn functie neer. De taken van de penningmeester zijn:
– het voeren van de boekhouding
– het uitvoeren van betalingen
– het elk kwartaal rapporteren over de kasstroom
– het jaarlijks samenstellen van de jaarrekening (Winst & Verlies en Balans)
– het aanvragen van subsidies

Interesse? Neem contact op met onze secretaris (wchzeeland@gmail.com).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *