uitleg 
logo en wereldkaart

Wetenschapsplatform

Dit platform wil een breed en uitnodigend overzicht bieden van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot Zeeland en het Zeeuws Genootschap. Het kan gaan om afgerond onderzoek in de vorm van papers en masterscripties van bijvoorbeeld studenten van het University College Roosevelt en de Hogeschool Zeeland, maar ook om ongepubliceerd onderzoeksmateriaal, al dan niet horend bij een publicatie.

Het platform is daarnaast bedoeld als interactief podium waar gediscussieerd kan worden over de opgenomen bijdragen. Onderaan deze pagina is een algemene reactiemogelijkheid. U kunt dus op één of meerdere van de bijdragen reageren.

De redactie streeft ernaar het wetenschappelijke gehalte van bijdragen, zowel in publicaties als reacties, zo goed mogelijk te waarborgen.

 : Lopend onderzoek |  : Publicatie


J. van Loo, Jean Guépin (onderzoeksproject): Transcriptie en duiding van het complete dichtwerk van Jean Guépin. Breskens, 2021-2023 (website en database in wording).
“Waarom zou Het Genootschap bewerking van de gedichten en onderzoek naar de persoon van Jean Guépin ondersteunen? Behalve dat hij een van de oprichters is, is er een nog veel belangrijkere reden om dat te doen: Het Genootschap is namelijk de eigenaar van het overgrote deel van de handschriften van Jean Guépin. Het doel van deze studie is te komen tot een digitale uitgave van het complete dichtwerk van Jean Guépin, die toegankelijk gemaakt zal worden op de website van het KZGW.”

J. Bremmers, Jacobus Bellamy, (onderzoeksproject): Brieven en verzameld werk van Jacobus Bellamy (1757-1786). Vlissingen 2020-2023 (PDF).
“De dichter Jacobus Bellamy (1757-1786) wordt in de literatuurwetenschap gekenmerkt als een van de vijf belangrijkste auteurs van de 18e eeuw, naast stadgenote Betje Wolff, Justus van Effen, Hiëronymus van Alphen en Rhijnvis Feith. De onderzoeksopzet betreft de uitgave in boekvorm van alle bewaard gebleven brieven van en aan Jacobus Bellamy. De brieven zullen worden voorafgegaan door een uitvoerige levensbeschrijving van dichter, patriot en theologiestudent Bellamy. Samen met het boek wordt het verzameld werk in twee delen (Verzamelde gedichten en Proza en preken) in digitale vorm uitgegeven. “

F. van der Ploeg, Lexicon Zeeuwse portretschilders in de zeventiende eeuw – A t/m L. Toldijk, 2022 (PDF).
“Dit lexicon is een werkdocument. De kiem ervoor is gelegd tijdens het onderzoek voor de publicatie bij de expositie ‘Portretten door Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw’ in het Stadhuismuseum Zierikzee (22-12-2020/15-11-2021). In het boek dat bij deze expositie verscheen onder dezelfde titel is een zeer beknopt lexicon opgenomen van de 52 schilders die in de 17de eeuw in Zeeland (tijdelijk) gevestigd zijn geweest en portretten hebben geschilderd. De lemma’s zijn onevenwichtig wat betreft inhoud/lengte. Dat houdt verband met beschikbare gegevens en bestede onderzoektijd (bij de ene schilder meer dan bij de ander).”

J. Lesuis, Gestrand in Zeeland. Een onderzoek naar de herkomst van de Guyaanse verentooien in de collectie van het Zeeuws Genootschap en ondergebracht bij het Zeeuws Museum. Masterscriptie, Middelburg 2019 (PDF).
“Deze scriptie betreft een herkomstonderzoek dat is uitgevoerd naar de Guyaanse verentooien in de collectie van het Zeeuws Museum en die eigendom zijn van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Het Zeeuws Genootschap verkreeg deze tooien in respectievelijk 1776 en 1817 waarmee dit, voor zover bekend, de oudste Guyaanse verentooien zijn in de Collectie Nederland. Doel van dit onderzoek was om te achterhalen waar, wanneer en door welke stam(men) de tooien van het Zeeuws Genootschap zijn gecreëerd en om vervolgens na te gaan welk historisch pad de tooien hebben afgelegd om uiteindelijk in Zeeland terecht te komen. Een van de belangrijkste ontdekkingen gedaan met dit herkomstonderzoek is dat het Zeeuws Genootschap niet over drie maar vier Guyaanse verentooien beschikt.”

A. Romeijn, De stadsregering van Tholen vanaf de Satisfactieovereenkomst met prins Willem van Oranje in 1577 tot de val van de Republiek in 1795 (1577-1795). Deel I. Tholen, 2012 (PDF).
Dit boek biedt een overzicht en een analyse van de stadsregering van Tholen vanaf het moment dat die stad in april 1577 de zijde van de prins van Oranje koos tot aan de ondergang van de Republiek in februari 1795. Hoewel daarbij ook aan een aantal aspecten van de stadsgeschiedenis in ruimere zin aandacht wordt besteed, is het geen (laat staan de) geschiedenis van de stad Tholen, maar slechts van die van haar regeerders en hun handelen tijdens de genoemde periode.”

A. Romeijn, De stadsregering van Tholen vanaf de Satisfactieovereenkomst met prins Willem van Oranje in 1577 tot de val van de Republiek in 1795 (1577-1795). Deel II. Tholen, 2012 (PDF).
“Vervolg op het eerste deel (zie hiervoor): Persoonsgegevens van Thoolse regentenfamilies, behorende bij bestuur en bestuurders van de stad Tholen vanaf de satisfactieovereenkomst met prins Willem van Oranje in 1577 tot de val van de Republiek in 1795.”

W. Dirksen, Gezag en geld in Zeeland 1572-1576. Van Revolte tot Pacificatie. Middelburg, 2012 (PDF).
Een op een handboek lijkende uiteenzetting van de Zeeuwse staatkundige geschiedenis in 1572 – 1576, niet een geschiedverhaal van Zeeland in die jaren. Het gaat daarbij om rechtshistorische onderwerpen waarbij ook juridische onderwerpen op het terrein van de openbare financiën aan de orde komen. Economische, sociologische en andere nietjuridische aspecten krijgen hoogstens bijkomstig aandacht. Het nauw met Zeeland verbonden Holland wordt in de uiteenzetting betrokken als vergelijkingsobject en vanwege de samenwerking tussen beide gewesten.”

 J.Z.S. Pel, Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen op het eiland Walcheren 1700-2000. Middelburg, 2006 (PDF).
Geïnspireerd door het werk van Fokker ‘Levensberichten van Zeeuwsche medici’ zijn, met uitzondering van de vroedvrouwen, gegevens verzameld van hen die tussen 1700 en 2000 op Walcheren een medisch beroep hebben uitgeoefend. Tot 1960 is de lijst met namen (redelijk) volledig, ná 1960 geldt deze volledigheid voornamelijk de curatieve geneeskundigen (huisartsen en specialisten). Wegens het ontbreken van openbare bronnen en uit hoofde van privacy zijn de data van de huidige generatie Walcherse artsen beperkt tot enkele objectieve gegevens. “

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *