uitgelicht
collectie-
stuk
Naam
Symon Moulert, Moulaert, Mouliart
Werkzaam als
boekdrukker, boekverkoper
Periode
1600-1623
Adres
Plaats(en)
Uithangbord
1598 in de Gis-strate Middelburg In de Globe
1600-1623 bij de oude beurs op den Dam Middelburg In de Druckerije
1623-1645 Moulert weduwe en erfgenamen Middelburg bij de oude beurs op den Dam In de Druckerije
Biografie

15-08-1634 Geoctrooieerde, Octrooi tot het uitgeven in diverse talen van het boekje genaamd “Chronici Zelandia” enz. Ordinaire drukker der Staten van Zeeland. Wonende te Middelburg (ZA Zeeuwen gezocht)

Bijzonderheden

Familiebedrijf boekdrukkers en boekverkopers Moulert te Middelburg:

 • 1600-1623 Symon Moulert
 • 1623-1645 Moulert, weduwe en erfgenamen
 • 1624-1627 Jacob Moulert
 • 1634, 1642-1645 Geeraert Moulert

Adres:

 • 1598 in de Gis-strate
 • 1600-1645 Op den Dam by de oude beurse, in de Druckerije

—————————————————————————————————

De fondslijst in de Short Title Catalogue of the Netherlands (STCN) geeft 132 treffers.

Symon Moulert 75 drukken, weduwe Moulert en erfgenamen 55 drukken.

 

Fondslijst
 1. [1597]  Verclaringhe vande gerechtighe oorsaecken die hare mt. van Engelandt hebben verweckt op te rechten ende toe te maken- eene scheeps armeye ter zee om ghesonden te worden naer Spaengien , Middelburgh, printed by S. Moulert.
 2. 1597 Ordonnantie ghemaeckt by bailliu, burghemeesters eñ schepenen der stede vander Vere, op de cooren-marckt, midtsgaders op het staen van de cramen op de […] Breestrate der selver stede, Middelbvgh[!], S. Moulert.
 3. [1597]  Heerlicke nieuwe tijdinge vande geluckighe veroveringe vander stadt ende casteele van Linghen […] den xiijen deser maent november , Middelbvrch, printed by S. Moulert.
 4. 1597  Discovrs de la victoire qve Diev a donne a […] Mavrice de Nassau […] en la deffaicte des troupes du roy d’Espagne, logées à Turnhout […] le xxiiij iour de ianuier. 1597 , [Middelburg, S. Moulert].
 5. 1598  Extract wt sekere missiue, geschreuen uyt Diepen aen mijn heeren die ghecommitteerde raden van Staten van Zeelandt , Middelbvrch, S. Moulert.
 6. 1599  L’art de tenir livre de comptes ov de raison. / By Zacharias de Hoorebeke , Middelbovrg, S. Moulert.
 7. 1599  Het oude gelooue, dat is, Een claer bewijs, dat het gelooue der christenen […] het recht, warachtich, out ende ongetwijffelt ghelooue sy. / By H. Bullingerus. ; Translated from the German into Dutch, Middelbvrch, for A. van den Viure (colophon: printed by S. Moulert).
 8. 1599  ’tFondament van arithmetica: mette Italiaensche practijck […]. = Le fondement de l’arithmetiqve. / By Martinus Wenceslaus , Middelbvrgh, S. Moulert, sold by A. vande Vivere.
 9. 1599  Lyste des krijgs-volcx dat de protesterende Duytsche fursten te weghe ende op de beenen brengen tot wederstant des paus, keysers, ende Spaenschen conincx , Copy: Amsterdam, H. Allertsz bookseller. Printed in Middelburg by S. Moulert, not before 1599.
 10. 1600  Missive, van een Frans edelman […] waer in […] verclaert wordt tghene herwaerts over is ghepasseert t’sedert het overgaen van t’fort S. Andries, tot den bloedighen slach oft bataillie gheschiet by Nieupoort , Copy: Middelbvrch, printed by S. Mouliart.
 11. 1600  Articvlen gheaccordeert ende ghegunt by zijn excelentie aende officiers en̄ soldaten van S. Andries fort. by Rossum […] den 6. mey, anno. M.CCCCCC , Middelbvrgh, S. Moulert.
 12. 1600  Missive, van een frans edelman […] waer in […] verclaert wort t’gene herwaerts over is ghepasseert t’sedert het overgaen van t’fort S. Andries, tot den bloedighen slach ofte bataille gheschiet by Nieupoort , Middelborgh, S. Moulert.
 13. 1600  Vvarachtich verhael van het grouwelijc verraet t’welc voorghenomen is gheweest teghens den coninck van Schotlant, door den grave van Gaurie. / Translated from the French into Dutch , Copy: Delft, J.C. Vennecool. Printed in Middelburg by S. Moulert.
 14. 1600  Verclaringhe, ende ordonnantie des conincx inhoudende de oorsaken die hem beweghen de wapenen aen te nemen teghens den hertoghe van Savoyen , Middelbvrg, S. Moulert.
 15. 1600  Sommier verhael vande seer heerlijcke ende triumphante victorie […] inde bataille geschiet tusschen Ostende en̄ Nieupoort by Wilckens kercke, den 2. julij anno 1600 , Middelbvrch, printed by S. Moulert.
 16. 1600  Een duydelicke verclaringhe uande gantsche Openbaringhe Ioannis des apostels. / By Johan Napeir. ; Translated from the English into Dutch by M. Panneel , Middelbvrch, S. Moulert.
 17. 1602  Copie van seker schrijvens gheschreuen uyt het legher voor de stadt Graue , Middelbvrgh, S. Moulert.
 18. 1602  Arrest by den Hove vant Parlement teghens den […] hertoge van Biron […]. Den 29. iulij. 1602 , Middelbourg, S. Moulert.
 19. 1602  Cort verhael van sulckx alsser ghepasseert is so binnen als buyten Oostende, sedert den vij. januarij 1602 , Middelbvrgh, S. Moulert.
 20. 1603  Translaet van seker placcaet by zijne majesteyt van Vranckerijke ghedaen […] belangende dat alle goederen comende wt de coninckrijcken ende prouincien, so van Spaengien als den genen den Eerts-hertogen subiect zijnde […] moeten betalen. / Translated from the French ,  Middblbvrgh[!], S. Moulert.
 21. Wordt vervolgd.

 

 

 1. 1614  Claire exposition de l’apocalypse ov revelation de sainct Iean. / By Jean Taffin , Middelbovrg, sold by S. Moulert.

 

>> Terug naar de database met drukkers, uitgevers en boekverkopers.