uitgelicht
collectie-
stuk
Naam
Maarten Abrahamsz van der Nolck, Nolijck, Nolick, Nolc
Werkzaam als
boekdrukker, boekverkoper
Periode
[1573 (?)] 1606 - 1623
Adres
Plaats(en)
Uithangbord
Aen / op de Bierkaye Vlissingen 1606-1616
Zierikzee 1607-1624 (?) In de Druckerije
Op de byerkaye Vlissingen 1621-1623 Inde druckerije
Biografie
 • Geboren te Delft.
 • 1609, trouwt voor de tweede keer in november 1609 met Maria Knyffs uit Delft.
Bijzonderheden
 • 1618 toegelaten als drukker in Zierikzee. Nagtglas betwijfelt dit.
Bronnen:
 • P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. Amsterdam 1943, p. 421: “In Vlissingen is Maerten Abrahamsz. van der Nolck de oudst bekende boekdrukker. Hij had zijn winkel ‘in de Druckerije’ op de Bierkaai en was aldaar van 1573 tot 1623 werkzaam.” Commentaar: Het beginjaar 1573 wordt niet aangetoond.
 • Frederik Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen: Zijnde een vervolg op P. de la Rue, Geletterd, staatkundig en heldhaftig Zeeland, deel 3, Middelburg 1891, pp. 282-283.
 • De fondslijst in de Short Title Catalogue of the Netherlands (STCN) geeft 13 treffers.

 

Fondslijst
 1. 1606 Notitie van tghene ghepassseert is inde examinatie van mr. Henrick Garnet opperste provinciael vande Societeyt der jesuiten in Enghelandt, gheschiet den 8. april 1606. Translated from the English by G.M.N.F. , Vlissinghen, printed by M.A. vander Nolick, 8 blz.
 2. 1606 Copie uyt sekeren brief geschreven wt Sluys den xijen. junij XUJc.UI. belanghende den aenslach by den uyandt op de selve stadt ghedaen , Vlissinghen, M. Abrahamsz. vander Nolijck.
 3. 1607 Een cleyn poetelick tractaet, betreffende des vreeds en oorloghs vruchten. / By G.M.N.P. [= Gedion Morris] Vlissinghe, M.A. van der Nolck.
 4. 1609  Claire exposition de l’Apocalypse ov Revelation de S. Ian. / By Jan Taffin, Flessingve, printed by M.A. vander Nolijck.
 5. 1611 Het Walchers liedeboeck inhovdende menigherhande schriftuerlicke liedekēs. / By D.S. [= Dierick Schabaelje] et al , Vlissinghe, M.A. vander Nolck.
 6. 1613  Colloqvia et dictionariolvm octo lingvarvm, Latinæ, Gallicæ, Belgicæ, Tevtonicæ, Hispanicae, Italicae, Anglicae, & Portvgallicae […]. = Colloques ou dialogues […]. = Colloquien oft tsamensprekinghen , Flissingæ, apud M.A.F. vander Nolck typ.
 7. 1615 Een wonderlijcke nieuwe Prophetie vande Nederlanden oft de seventien Provintien wtghegh. door den hoogh-geleerden D. Doctoor Johannis Vinck … Studiosis inder Astronomie wt een nacht vision, twelck hem geopenbaert is op den 28 Nov. .. 1615. Vercondigende van vele toecomende ende wonderlijcke dingen, die geschieden sullen vanden jare 1615 tot den jare van 1620… Noch is hier by gevoecht van het verraet van Engeland, hoe Robert Car Visonte van Rockeste de Coninq, Coninginne etc. meende te vergeven. Gedruct tot VL. by M.A. v.d. N., 8 blz.
 8. 1616 Redenen ende motiuen (beneffens seker particulier (ver)soeck) die de heeren […] der stadt Vlissinghe […] worden voorghestelt […] opte sake vande weescamer, Vlissinghen, M.A. vander Nolck bookseller.
 9. 1621 Sententien over capiteyn Reynhart Tijtfort […] ende lieutenant Rempt ten Ham […] mitsgaders de vendrich Iorjen Stuyver […]. Gepronuntieert den 13. septemb. ende gheexecuteert […] den 14. anno 1621, Vlissinghen, M.A. vander Nolck.
 10. 1621 Iacobs staffe. To beare vp, the faithfull. And to beate downe, the profane. / By John Wing , Flvshing, printed by M.A. vander Nolck.
 11. 1621  Abels offering. Or the earely, and most accepted sacrifice of a christian […]. A sermon preached at Hamburg in november 1617. / By John Wing , Flvshing, printed by M.A. vander Nolck.
 12. 1622 The best merchandise or, A cleare discovery of The evident difference, and admirable advantage, betweene our traffike with God, for the true treasure; and with men, for temporall commodity. / By John Wing, Flvshing, printed by M.A. vander Nolck.
 13. 1623 Toortse der zee-vaert, om te beseylen de custen geleghen bezuyden den tropicus canceri, als Brasylien, Westindien, Guinea, Angola, etz. / (By Dierick Ruyters), Vlissinghen, (engraved title-page: printed by) M.A. vander Nolck for the author.
 14. 1623  The saints advantage or The welfare of the faithfvll, in the worst times. A sermon, preached at the Hage the 18. of May, 1623. / By John Wing , Flishing, printed by M.A. vander Nolck.

 

—————————————-

>> Terug naar de database met drukkers, uitgevers en boekverkopers.