uitleg 
logo en wereldkaart

Aanwinsten collectie

Aanwinst collectie Munten en Penningen (aankoop)
april 2021

Penning OCMA 60 jaar in Middelburg

Het Zeeuws Genootschap heeft een exemplaar van de penning van het 60-jarig jubileum van het OCMA (Opleidings Centrum Militaire Administratie) in de Generaal Majoor Berghuijskazerne in Middelburg aangeschaft.

Dat jubileum werd op 8 mei 1993 groots gevierd. In dezelfde maand kwam het bericht van de opheffing van dit onderdeel, waarmee het einde van de militaire aanwezigheid in Middelburg werd ingeluid.

Het is een zware gietpenning met een doorsnede van 102 mm en een gewicht van 600 gram. De afbeelding is eenzijdig: een leeuw oprijzend uit de golven steunt een jonge ontspringende boom vanuit de zijkant van de oude stronk – symbool voor de Republiek der Verenigde Nederlanden – als handhaver van de staat en de orde. Daarnaast de inscriptie OCMA 60.

De penning is rechtsonder gesigneerd met de letters CR en het jaartal 93. Dit zijn de initialen van Chris Rutten, destijds burgemeester van Middelburg en in zijn vrije tijd verdienstelijk beeldhouwer en medailleur. Vorig jaar heeft het Genootschap de penning voor de restauratie van de Middelburgse synagoge (GM2217), ook uit 1993, van zijn hand verworven. Deze aanwinst heeft als inventarisnummer GM2258.

 

Aanwinst collectie Munten en Penningen (aankoop)
maart 2021

Penningen Wilheminapolder

Eind achttiende eeuw lagen er al plannen om de schorren buiten de dijken ten noorden van Goes in te polderen. Door de politieke onrust in binnen- en buitenland waren de plannen nog even in de ijskast terechtgekomen. In 1808, ten tijde van het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon, werd een nieuw plan ontworpen. Een groep Rotterdamse investeerders zag brood in het plan en richtte een maatschap op die de inpoldering ging realiseren, geregeld bij koninklijk besluit. Ter ere van de koning, die zich ook nog een keer persoonlijk liet rondleiden bij de werkzaamheden, werd de nieuwe polder de Lodewijkspolder genoemd.
Nieuwe politieke ontwikkelingen volgden al snel: het Koninkrijk Holland werd door Frankrijk geannexeerd. Door de blokkade van de zeehavens door de Britten werd de economische situatie er niet beter op. Toen de Fransen ook nog de dienstplicht invoerden en de jonge mannen verplicht werden om in het Franse leger ten strijde te trekken, werd de verkaveling van de nieuwe polder maar afgelast. De maatschap besloot om een eigen boerenbedrijf te starten en de oprichting van het boerenbedrijf Lodewijkspolder was een feit.
De ontginning duurde enige jaren, waarin zich opnieuw grote maatschappelijke wijzigingen voltrokken. Napoleon had zijn keizerrijk verloren en in het Koninkrijk der Nederlanden werd Willem I als koning aangesteld.
Besloten werd om het boerenbedrijf Lodewijkspolder om te dopen in Wilhelminapolder, naar Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van koning Willem I. De leiding van het bedrijf bleek in goede handen te zijn. Het groeide uit tot een zeer succesvol bedrijf, dat baanbrekende nieuwe landbouwtechnieken toepaste en landelijk grote belangstelling trok.
De maatschap begon in 1935 prijspenningen uit te geven. Het Genootschap heeft nu een van die penningen, uitgereikt aan G. van Stolk, in bezit gekregen. Van Stolk was een van de vennoten van de maatschap. Hij behoorde tot een Rotterdamse patriciërsfamilie en was nazaat van Abraham van Stolk, investeerder betrokken bij de droogmaking en een van de eerste directeuren van het bedrijf.
Voorzijde: Landkaart waaronder kroon met wapens van de Wilhelminapolder en van polder Oost-Beveland. Daaromheen de tekst TER HERINNERING EN UIT WAARDERING VOOR BEWEZEN DIENSTEN. In het midden DE WILHELMINA POLDER en op een lint DE WILHELMINA POLDER – JAN. 1810 – OOST BEVELAND POLDER.
Keerzijde: G. van STOLK / VENNOOT. EEREPENNING INGESTELD DOOR DE ALG. VERG. VAN VENNOOTEN OP 26 OCTOBER 1935.
Bij het 150-jarig bestaan van de polder in 1959 is een herinneringspenning uitgegeven, die nu ook de KZGW-penningencollectie heeft verrijkt:
Aan de voorzijde het borstbeeld van de naamgeefster Wilhelmina van Pruisen (Potsdam 1774 – Den Haag 1837). Daaromheen de tekst FRED. LOUISE. WILH. VAN PRUISEN + GEMALIN. VAN. KONING. WILLEM I +
De keerzijde heeft de gecombineerde wapens van de Wilhelminapolder en de polder Oost-Beveland. Daaromheen MAATSCHAP DE WILHELMINAPOLDER, onder de wapens de jaartallen 1809 – 1959.
  
De penningen zijn een geschenk van de conservator Rien Sanderse
Referentie:
– P.J. Bouwman, ‘Uit de geschiedenis der landbouwonderneming de Wilhelminapolder’. In: Archief 1944.
– G.J. Lepoeter, ‘Bij het 175-jarig bestaan van de Wilhelminapolder’. In: Zeeuws Tijdschrift 1984 nr 5.

 

Aanwinst collectie Munten en Penningen (aankoop)
februari 2021

Twee penningen Deltawerken

Onze conservator Munten en penningen, Rien Sanderse, schonk het Genootschap in januari twee bijzondere penningen. Zij vormen de completering van de reeks penningen over de Stormramp van februari 1953 en de daarna gerealiseerde Deltawerken. De eerste memoreert de start van het dijkherstel in 1953. Op de voorkant is een zeemonster in gevecht met de Nederlandse Leeuw in wilde golven. Omschrift: NA HARDE, ONGELIJKE STRIJD. Op de keerzijde vullen twee mensen een zandzak. Randschrift: BOUWT HOLLAND MET VERBETENHEID. Daaronder MCMLIII (1953). Het is een bronzen penning van 49 milimeter en 58 gram. De medailleur is Maarten Pauw (1912-1966). Hij was vanaf 1938 als ontwerper/medailleur in dienst bij Begeer penningen, maar maakte ook werk in eigen beheer. In 1956 is hij directeur geworden van de vakschool voor edelsmeden in Schoonhoven.
De tweede is de penning die David van de Kop (Den Haag 1937-Dreischor 1994) maakte ter gelegenheid van de voltooiing van de Deltawerken. Van hem is ook het beeldhouwwerk op de Polredijk in Veere dat de inundatie van 1944 herdenkt. Op voor- en (gespiegeld) achterzijde is de woeste zee afgebeeld, die tegen een dijk tekeergaat, met het kalme water daarachter. Op de voorkant de tekst ‘4 oktober 1986, Deltaplan voltooid’. De penning is 60 milimeter groot, en weegt 128 gram.Aanwinst (schenking)
februari 2021

Inventaris huisartspraktijk Frumau

In februari 2021 is de bruikleenovereenkomst getekend tussen het Zeeuws Genootschap en het bestuur van de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen waartoe onder andere het museumschip Hr. Ms. Mercuur behoort. De bruikleen betreft een collectie die de inventaris omvat van de praktijk van de Middelburgse huisarts Carel Frederik Frumau (1910-1982). Voor de Tweede Wereldoorlog was de praktijk gevestigd aan de Rotterdamsekaai en daarna aan de Groenmarkt. De collectie omvat ongeveer 150 objecten, waaronder een draadmodel van een gipsen been, een oogartskaart, een onderzoekstafel, een gasmasker, een stethoscoop, een bloeddrukmeter, een klisteerspuit, een Manotest met kwikmeter, een knieklopper, een endoscopiemeter, een bunsenbrander en een neusspoelkan. Een deel is nu al te zien in de ziekenboeg van de Mercuur. De komende tijd zal worden gewerkt aan een representatieve en permanente opstelling. Ook zal een aantal objecten worden gerestaureerd. De Mercuur is afgemeerd in de Dokhaven in de binnenstad van Vlissingen. Zie ook: https://www.museumschip-mercuur.nl/.

Aanwinst collectie Archeologie (schenking)
februari 2021

Grape

Recentelijk kreeg het Zeeuws Genootschap een schenking voor de archeologische collectie in de vorm van een kleine, 15e-eeuwse grape. Hij werd geschonken door dhr. Wim de Meurichy uit Middelburg. De grape heeft, zoals alle grapes, drie pootjes, maar in tegenstelling tot de meeste slechts één oortje. Het is ca. 12 cm. hoog, bij een grootste diameter van 13 cm en is gaaf, op een heel klein gaatje na. De vader van de schenker redde het potjes uit het oorlogspuin van de Walstraat in Vlissingen.

 


Aanwinst collectie Munten en Penningen (aankoop)
november 2020

Penning Slag om de Schelde

In het kader van 75 jaar vrijheid in 2020 is een penning uitgegeven die de Slag om de Schelde (2 oktober tot 8 november 1944) herdenkt. Doel was om de aanvoerroute naar Antwerpen veilig te stellen, cruciaal voor de logistiek van de geallieerde legers. Deze slag geldt als één van de zwaarste van de hele bevrijdingsoperatie. De voorzijde toont een strategische weergave van de Slag om de Schelde in zijn totaliteit. Vanuit zee, land en lucht wordt de Duitse bezetter aangevallen door de geallieerde legers van Canada, Verenigd Koninkrijk, Verenigde-Staten en Polen. De vlaggen van deze landen zijn in de onderste helft afgebeeld. De keerzijde symboliseert 5 mei 1945, de bevrijding van Nederland. De Nederlandse Leeuw omarmt de V van Vrijheid en wordt geflankeerd door vredesduiven.


Aanwinst collectie Munten en Penningen
oktober 2020

Penning dijkherstel na de stormramp 1953

Het Zeeuws Genootschap heeft opnieuw een penning aangekocht die betrekking heeft op de meest traumatische gebeurtenis in Zuidwest-Nederland na de Tweede Wereldoorlog: de Stormramp van 1 februari 1953.

Nadat grote delen van Zeeland en Zuid-Holland waren overspoeld, is zo snel mogelijk begonnen met het dijkherstel. De stroomgeulen waren door de schuring van het getij echter zo diep, dat alleen met grote moeite de gaten konden worden gedicht.

Betonnen caissons werden afgezonken, waardoor de stroming kon worden geblokkeerd en de dijk hersteld. Op 6 november 1953 is op die manier het laatste gat op Schouwen-Duiveland gesloten. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis heeft de beeldhouwer/medailleur Ian Jacob Pieters (1925-2020) deze penning gemaakt. Op de voorzijde is een huis te zien dat compleet overspoeld is door het water. Het reliëf geeft aan hoe groot de stroming is van het water dat door het gat rechtsboven stroomt. Op de keerzijde zijn dijkwerkers bezig om in dat gat symbolisch het laatste caisson te plaatsen om daarmee de waterstroom te bedwingen in het dan bijna weer geheel omdijkte land.
Gietpenning, KZGW nummer GM 2221, diameter 103 mm, gewicht 604 gram.

 

Aanwinst collectie Munten en Penningen
oktober 2020

Penning Albert Joachimi 1646

Van dhr. H. Uitterhoeve uit Monster ontving het KZGW een penning op Albert Joachimi uit 1646 ten geschenke. Deze penning zat nog niet in de collectie en is een mooie aanwinst.
Albert is in 1560 geboren in Goes. Na een afgebroken studie in 1586 maakte hij carrière als secretaris van Goes, gedeputeerde in de Staten-Generaal namens Zeeland en succesvol diplomaat in Engeland. Die laatste functie kreeg zoveel waardering van de Engelse koning Jacobus I dat hij tot ridder is geslagen in 1610.
Hij was ook betrokken bij de onderhandelingen over de wapenstilstand tussen Zweden en Rusland in 1616 en werd als dank voor zijn inzet in de Zweedse adelstand verheven. Voor zijn bemiddeling tussen de partijen betrokken bij de Engelse burgeroorlog in 1642 werd hij zo gewaardeerd, dat in Londen ter ere van hem een penning is geslagen. Naast zijn belangrijke diplomatieke rol in deze conflicten verdedigde hij de Nederlandse belangen in Engeland al die tijd met verve. In 1650 moest hij Engeland verlaten als weerwraak voor de behandeling van Engelse gezanten in Den Haag. Hij keerde terug naar Goes en bekommerde zich verder als ambachtsheer over Oostende, Vinninge en Hoedekenskerke. Albert Joachimi is op 22 mei 1654 in de Maria Magdalenakerk in Goes begraven.
Voorzijde: Borstbeeld van Albert Joachimi naar links, A.S. in de afsnede.
Keerzijde: Tekst 1646 / ALB: JOACHIMI / EQ: FÆDERAT:BELG: / POST•VARIAS•IN•EVROP / LEGAT:IAM•ORDINAR / IN•BRIT:AN:22 / ÆT:86. De penning is van zilver, 15,85 gram, diameter 36,3 mm.

Aanwinst collectie Munten en Penningen
oktober 2020

Penning 150 jaar Kanaal van Gent naar Terneuzen (Aankoop)

Deze penning is in 1977 uitgegeven ter gelegenheid van de feestelijkheden, op touw gezet om de opening van het Kanaal van Gent naar Terneuzen in 1827 te herdenken.
Op verschillende locaties in Gent, Zelzate, Sas van Gent en Terneuzen waren sportwedstrijden, muziekfestivals, tentoonstellingen en vuurwerkshows georganiseerd. De gedenkpenning was verkrijgbaar bij voorintekening en kon worden besteld in verschillende formaten in goud, zilver en brons. Hoeveel er precies zijn besteld is niet bekend. Aan de voorzijde zit de Gentse maagd in Hollandse tuin. Ze heeft een vaandel in de rechterhand met daarop SPQG (Senaat en Volk van Gent), en rust met de linkerarm op een schild met het wapen van Gent. Links van haar een leeuw. Verder links een zeeschip varend op het kanaal en de jaartallen 1827 en 1977. Op de keerzijde de tekst KANAAL / VAN / NEUZEN OP GENT / GEOPEND / DEN XVIII NOV: / MDCCCXXVII, omgeven door een krans van lauriertakken. Deze zilveren penning is geslagen in Parijs, en de ontwerper is P. Rodier naar eerder ontwerp van Victor Lemaire.

Aanwinst voor de bibliotheek
augustus 2020
Twee schenkingen van het kerkbestuur van de Sint-Jacobskerk

(1) Het Brugsche Martyrologium / A.L.E. Verheyden. Brussel, [1944].
In dit boekwerkje over martelaren in Brugge in de zestiende eeuw worden een zeventigtal personen en hun vonnis genoemd. Voor het merendeel Doopsgezinden. Van elk van hen worden meer of minder bijzonderheden vermeld. Gruwelijk zijn de vonnissen die geveld werden: verbrand, onthoofd en het hoofd op een staak gezet of levend begraven. Interessant is dat het ook een aantal Zeeuwen betreft. Zo noemt hij onder andere Laurentia Jans geboren “vander gapynghe in zeelandt”. Zij had in 1536 de volwassenendoop ontvangen. Op 24 augustus 1538 werd ze verbrand. De mandenmaker Pauwels Vermaete, afkomstig uit Sluis werd in 1558 aangehouden. Hij had een Nieuw Testament, een Psalmboek en een Martelaarsboek bij zich. Ook zijn 18-jarige dochter Callekin werd opgepakt maar zij werd door de listige inquisiteurs zo van haar stuk gebracht dat ze besloot weer het katholieke geloof te aanvaarden. Pauwels zelf, die ook als voorganger optrad, werd op 15 oktober 1558 verbrand. Wat het boekje zeker waard maakt om te bewaren is de ingeplakte opdracht. Op 29 november 1952 is het namens de Hervormde gemeente van Brugge aan de Kerkenraad van Vlissingen geschonken tijdens een gezamenlijke kerkdienst als teken van Reformatorische verbondenheid in Belijdenis. Schenking Kerkbestuur Sint Jacobskerk Vlissingen. Het Brugsche Martyrologium / A.L.E. Verheyden. Brussel, 1944.

(2) Resolutie van d’Edelmogende Heeren Staten van Zeelandt over de geschillige ende swevende nieuwicheden tot vrede der kercken. Genomen in haar vergaderinge op den 22. Junij 1675. Leyden, Pieter vander Meersche, 1675.
Met de bevoorrechte positie van de gereformeerde kerk in de zeventiende eeuw was Nederland toch minder tolerant dan we wel eens doen voorkomen. In eigen kring was er de strijd tussen de wat meer liberale Coccejanen en de orthodoxe Voetianen. Ook de houding ten opzichte van andere religies zoals rooms-katholieken en joden was in Zeeland, vooral in Middelburg, soms aanleiding tot flinke botsingen. Het ging niet alleen om theologische twistpunten, maar om ook zaken als de bemoeienis van de overheid met kerkelijke aangelegenheden. Predikanten als Udemans, Teellinck en Koelman mengden zich vaak in het debat. In de vele publicaties probeerde ieder zijn gelijk aan te tonen.
Ook de Staten van Zeeland meenden, op verzoek van de classis Walcheren, een waarschuwend woord te moeten laten horen. Daartoe gaven ze in 1675 een resolutie uit.  Merkwaardig daarbij is dat deze bedoeld lijkt te zijn om vooral het gewest Holland te overtuigen van hun rechtzinnigheid: “welcke [artikelen] wy … seer dienstich ende noodigh geacht hebben … mede inde provincie van Hollandt gemeen te maken, ten eynde den Christelijcken Leeser hier in moge sien den Godtsaligen yver dien Haer Ed: Mog: getoont hebben …”.
Deze geschillen escaleerden in Middelburg rond de benoeming van de Coccejaanse Wilhelmus Momma als predikant in 1676. Hij was in 1672 als opvolger van Petrus Croone door het collegium qualificatum onder voorzitterschap van de predikant Johannes van der Waeyen beroepen. De classis Willem III. In een resolutie, gesteund door zes predikanten en burgemeester Johan Schorer die veel moeite gedaan hadden “tot blussingh vanden schrickelijcken brant der voorsz. Kercke”, werd opgeroepen om het beroep ongedaan te maken. De magistraat van Middelburg had ook zeggenschap over predikants-benoemingen en zette de benoeming door. Ondertussen was hij ook benoemd als hoogleraar aan de Illustere School van Middelburg. Tenslotte kwam het zo ver dat Willem III in september van dat jaar naar Middelburg kwam en Momma alsnog afzette. Voor het eind van het jaar was hij vertrokken. Hij overleed vrij kort daarna.
Een jaar later schreef Van der Waeyen nog een pamflet hierover om zijn handelswijze te verdedigen: “Regtsinnige leere, en opregt bedrijf, van Johannes van der Waeyen … omtrent de laatstgedaane beroepinge van wijlen de Hr. Wilhelmus Momma. Amsterdam, 1678”.


Aanwinst voor de historische voorwerpen collectie
maart 2020

In 2019 kocht de schenker de klepper van Jan Midavaine te Veere. Deze was in de jaren zeventig onderwijsgevende op het woonwagenkamp in Vlissingen. Hij kocht de klepper van een koopman aldaar, die in het bezit was gekomen van de klepper bij een zolderopruiming.
De klepperman die met een klep of klap in de straten rondging, waarbij hij de uren omriep, was wellicht een vertrouwde Zeeuwse figuur met meerdere taken, zoals nachtwaker en porder (degene die bijvoorbeeld de vissers in alle vroegte wakker maakte). Deze klepper is van een bijzonder maaksel: hij heeft een scharniergewricht en gebogen, perfect sluitende bekken. Hij is waarschijnlijk van beukenhout. Bovendien heeft de verlengde arm een afgeschuinde ‘okselpunt’. Kleppermannen waren tot rond 1900 in functie. Geschonken door de heer C.J.B. Boender uit Veere.

Aanwinst voor de archelogische  collectie
2020

Schenking van een Benenkokertje van Mevr. Reinhoudt-Toutenhoofd uit Westkapelle.

Een ronde benen koker, lengte ca. 6 cm, met een achteromkijkende hond met een lange tong uit zijn bek, een beerachtig dier en een heel klein vogeltje erop uitgesneden.
Deze versierde koker is een onderdeel van een groter, tot nu toe onbekend, geheel geweest, gezien de kleine nagelgaatjes aan een zijde.

 

 

Aanwinst voor de muntencollectie
Maart 2020

Vorig jaar is de verzameling penningen van het KZGW verrijkt met twee historiepenningen die de watersnood van 1953 en de daaropvolgende start van de Deltawerken gedenken. Onlangs kon de penning uitgegeven ter gelegenheid van de voltooiing daarvan aan de collectie worden toegevoegd. Op 4 augustus 1986 heeft toenmalig koningin Beatrix officieel de Oosterscheldekering geopend, waarmee de Deltawerken voltooid werden verklaard. Aan iedereen die heeft meegewerkt aan de aanleg van de kering, die duurde van 1976 tot 1986, is toen een penning uitgereikt als dank voor de inzet om dit waterstaatkundige meesterwerk te klaren. Het KZGW heeft nu één van deze penningen in de verzameling. Op de voorkant is, achter het wapen en wapenspreuk, de kaart van Zeeland weergegeven met daarop de afsluitende dammen volgens het oorspronkelijke Deltaplan. Daaromheen een rand van schelpen, onderbroken door de tekst ‘AFSLUITING DELTAWERKEN 1986’. Op de achterkant een afbeelding van een deel van de houtsnede ‘Dag en nacht’ van M.C. Escher uit 1938.

Aanwinst voor de collectie
2019

Tijdens het internationaal symposium van het Zeeuws Genootschap (‘The Historiography of learned Societies in het Age of Sociability’) op 13 en 14 december 2019 in het oude stadhuis van Middelburg, ontving het Zeeuws Genootschap een uniek jubileumgeschenk van University College Roosevelt. Het is een zogenaamde re-enactment van de afbeelding op de beroemde genootschapspenning van 1770: de zeven muzen op een rots, met de spreuk “Non sordent in undis”. Meer informatie en de hoge resolutieafdruk vindt u op de website van het genootschap.

 

 

 

 

 


Aanwinst voor de collectie
2019

Tekening YESC-jubileum geschenk.

 

 

 

 

 

 


Aanwinst bibliotheek KZGW

november 2019

Mevrouw Boreel uit Domburg schonk het Genootschap een bijzonder interessant boek uit het begin van de achttiende eeuw. Interessant omdat het handelt over dijkbouw, waar in die tijd niet zo heel veel werken over geschreven zijn, en zeker niet aanwezig in de collectie van het Genootschap. Interessant ook vanwege de auteur die zich verschuilt achter de initialen N.L. Aanleiding tot het schrijven was enerzijds de bezorgdheid van de schrijver over het feit dat de Muiderdijk bij Diemen, die op 5 april 1702 was doorgebroken, vier maanden later nog niet was gerepareerd en versterkt. Anderzijds misschien om, als zijn plannen werden uitgevoerd, te stijgen in achting bij de Amsterdamse burgerij. Daarvoor draagt hij het werk ook op aan Antonius Heinsius, raadpensionaris en grootzegelbewaarder van Holland etc. In dit boek dat in 1702 verscheen beschrijft hij uitvoerig een plan om de gaten in de dijk te dichten en de dijk aan de waterkant zodanig met paalwerken te bekleden dat dijkval wordt voorkomen. Dat zou dan het nageslacht weer beschermen omdat: (een actuele constatering) “het Water ons eer uyt het Landt soude verjagen als de Vyandt”. Hij haalt daarover ook nog een dichtregel van Vondel aan:
“Wat baat het met u klaau al ’t Oost en West te plocken,
Naar dien u byt in ’t hart des wreede Water-Wolf,
Belust om over u eerlang te triomferen?
O Landt-Leeuw, waack eens op!”

In 1705 laat hij een tweede deel verschijnen met een alternatief plan om dijkdoorbraken te voorkomen of te herstellen. In beide delen illustreert hij zijn plannen met uitslaande kaarten en grote eigen tekeningen. Hij heeft sterke kritiek op het “verborgen plan” van de overheid dat volgens hem onnut en te kostbaar zou zijn. Hij baseert zich in zijn ontwerpen (een drietal) op de vestingbouw, met golfbrekers in de vorm van bastions. 
Wie was deze N.L. Nicolaas Listingh (1630-1705) was notaris en advocaat in Amsterdam. Geboren als zoon van een welgestelde Amsterdamse kruidenier vestigde hij zich na zijn studie in zijn geboortestad. In 1663 trouwde hij met Geertruyd Spiegel, de dochter van burgemeester Hendrick Spiegel. Zijn schoonvader raakte gebrouilleerd met collega burgemeester Andries Valckenier wat het voor Listingh moeilijk maakte om door te dringen in de hogere kringen. Hij woonde op de Heerengracht en had een zomerhuis buiten de Utrechtse poort. Hij overlijdt in 1705 en wordt samen met zijn vrouw begraven in de Oude Kerk. Uit de boedelinventaris die na zijn dood werd opgemaakt bleek dat hij een omvangrijke bibliotheek en kunstverzameling bezat. Mogelijk zat daar wel een Rembrandt bij omdat hij optrad als diens notaris en ook betrokken was bij de boedelafstand van Rembrandt. Hij was ook jarenlang kerkmeester van de Oude Kerk.
Zijn kunstzinnige aanleg die al bleek uit zijn verzameling kwam ook tot uiting in de architectonische ontwerpen die hij maakte. Zo bood hij in april 1699 de burgemeesters van de stad aan om een ontwerp te maken voor een nieuwe kap voor de burgerzaal van het stadhuis, wat enthousiast werd ontvangen. Maar toen hij veertig dagen later het ontwerp en een houten maquette wilde tonen werd hem verteld dat zijn plan niet in aanmerking kwam. Woedend hing hij zijn tekeningen met een uitleg op aan het beursgebouw.
In 1700 maakt hij weer een groots plan. Ditmaal voor de bouw van een koepelkerk op de Botermarkt (nu Rembrandtplein) “Nieuw dessein tot een Coupelkerk met een hoogen Tooren … in 19 plaaten”. Ook dit project is nooit uitgevoerd. Het had de grootste protestantse kerk in Nederland moeten worden. Hij maakt er zoals gebruikelijk een houten maquette van die nog altijd in de Oude Kerk staat. Dicht bij zijn graf.
Incitamentum & Adiumentum. Dat is opweckinge ende aenleydinge, tot het uytvinden van bequaame middelen en gronden om de Zee-dycken in Hollandt en West-Vrieslandt, teghens het soo dickwils doorbreecken … te beschermen en te bevreyden. Tot Amsterdam, by d’Erfg. van Paulus Matthys. MDCCII.

Schenking schelpencollectie
Oktober 2019

Conservator Freddy van Nieulande schonk het Zeeuws Genootschap een collectie fossiele en recente schelpen van ruim 2.000 eenheden. De collectie bevat honderden verschillende soorten: voornamelijk schelpen van de Zeeuwse stranden zoals van Cadzand, Domburg, Ritthem, De Kaloot. De schelpen zijn verzameld in de afgelopen 40 jaren.

Schenking: Walcherse archeologische vondsten
Oktober 2019Recentelijk kregen wij van mevrouw S. Hendrikse te Vlissingen een schenking van, voornamelijk, metalen objecten, opgegraven in de jaren ‘70. De schenking bestaat uit een vijftigtal metalen voorwerpen, waaronder onder andere enkele gouden ringen uit de 15e, 16e en 17e eeuw, messing en bronzen riembeslag, gespen, knopen, zegelstempels en mesheften uit diverse periodes. Daarnaast is er ook een grote hoeveelheid in Vlissingen en/of Middelburg gemaakte kralen geschonken. Alle voorwerpen zijn op Walcheren gevonden. Een aantal van de mesheften zijn  heel bijzonder van vorm en materiaal. Sommige niet-metalen exemplaren worden nu onderzocht om de precieze herkomst van het materiaal waarvan ze gemaakt zijn te achterhalen. Wij zijn mevrouw Hendrikse zeer dankbaar, het is een prachtige aanwinst voor de archeologische collectie. Aagje Feldbrugge (conservator)
Bronzen mesheft met floraal motief in diepreliëf, uitlopend in een
paardenhoefje. Datering: nog niet vastgesteld (mogelijk 17e of 18e eeuws)

Aanwinst collectie Munten en Penningen
September 2019

Geschenk penning Provinciaal Utrechts Genootschap

Ter gelegenheid van de viering van het 250-jarig jubileum heeft het Provinciaal Utrechts Genootschap (PUG) een penning geschonken aan het KZGW.

Deze penning is rond 1980 vervaardigd door de Utrechtse kunstenaar Theo van de Vathorst.
De beeldzijde toont een boom met wortels en gebladerte, links een omhoog reikende vogel, rechts een zwaan. De tekst op de keerzijde luidt: PROVINCIAAL UTRECHTS GENOOTSCHAP pug 1773. In de rand is gegraveerd: KZGW   250 jaar  15 juni 2019.


Aanwinst collectie Volkenkundige voorwerpen
September 2019

Sigarettendoos Meinard Sprenger

Zilveren sigarettendoos van Meinard Sprenger uit 1903 (hoogte 8 cm).

De verzameling unieke kleding en gebruiksvoorwerpen van Noord-Amerikaanse indianenstammen van Meinard Sprenger is een van de meest bekende collecties van het Zeeuws Genootschap in binnen- en buitenland. Meinard Sprenger, burgemeesterszoon uit Domburg, emigreerde in 1884 naar Amerika en vestigde zich na omzwervingen op een eigen boerderij in de buurt van Calgary in Canada. De boerderij, de ‘Domburg Ranch’, lag vlakbij de Bow-rivier in een gebied waar ook Zwartvoetindianen verbleven.

De ‘cigarette case’ is aangekomen in het Zeeuws Museum en wordt bekeken door Caroline van Santen, conservator van het museum en Liesbeth van der Geest, conservator van het Genootschap. Foto: Zeeuws Museum, Ina Kole.

Sprenger kwam met hen in contact en raakte geïnteresseerd in hun cultuur. Door aankoop en ruilen verzamelde hij o.a. kledingstukken, schoenen, wapen-, tabaks- en medicijntassen. In 1932 legateerde hij bijna 60 stukken aan het Genootschap. Heel bijzonder is het om anno 2019 in contact te komen met een familielid van Sprenger en dan ook nog in Canada. Mrs. Ruth A. Sprenger had van haar schoonvader J.J.I. Sprenger, achterneef van Meinard Sprenger, ooit een sigarettendoos gekregen die Meinards eigendom was geweest. Ze kreeg de opdracht om er goed voor te zorgen. Zij schenkt de zilveren doos – met linksboven het gegraveerde familiewapen – aan het Genootschap, zodat ook dit bijzondere object nu tot de verzameling Meinard Sprenger behoort, die in het Zeeuws Museum bewaard wordt. Naast zijn vilten hoed en een paardenzadel bezit het Genootschap nu ook Sprengers sigarettendoos.

Aanwinst voor de muntencollectie
Augustus 2019

Twee penningen: (1) Watersnood 1953, Deltawerken 1958

Ook in deze warme zomer blijven onze conservatoren opletten. Zo werden er twee voor Zeeland zeer belangrijke munten ter verkoop aangeboden. De beslissing was snel gemaakt: doen! Een schitterende aanvulling op onze collectie:

1. Watersnoodramp 1953: Gietpenning, Brons, 60 mm
Medailleur: Oswald Wenckebach (1895-1962) is vooral bekend als vormgever van de omloopmunten geslagen tussen 1948 en 1980 door de Munt in Utrecht. (Wilhelmina / Juliana), maar heeft daarnaast ook vele penningen ontworpen. De voorzijde laat een watervlak zien waarin een mens vecht voor zijn leven, de armen machteloos omhoog.
De keerzijde laat Noach’s duif zien, met olijftak, met het kantschrift NIL DESPERANDUM (Wanhoop nooit). De Vereniging voor Penningkunst heeft deze penning uitgegeven om financiële hulp te kunnen bieden aan de slachtoffers van de watersnood. Van deze penning zijn 387 zilveren en 1954 bronzen exemplaren verkocht, er kon een bedrag van f 18.450 aan het Nationaal Rampenfonds worden afgedragen dankzij de belangeloze medewerking van Wenckebach.
  

2. Start Deltawerken 1958: Slagpenning, Brons, 60 mm
Medailleur: Fred Carasso (1899-1969) De uit Italië afkomstige Carasso, gevlucht voor het fascisme in zijn land, was een virtuoos medailleur en beeldhouwer met een voorkeur voor een vaak puntige vormgeving. De voorzijde, die symmetrisch is opgebouwd beeldt vijf dijkwerkers in bijna grimmige beslotenheid uit. De middenfiguur, tweemaal zo groot als de vier anderen, is, net als de overigen, gekleed in een zware werkjas en zuidwester. Hij zet een steen op een stapel als symbool voor het dichten van de dijk, water is onderaan met wat golfjes weergegeven. Op de keerzijde wordt het drooggelegde land opgeroepen; zij geeft symbolisch het doel van de Deltawerken weer. Een kale stam, de overstroming symboliserend, wordt door de zon beschenen en vogels vliegen er langs heen. Eén draagt, als de duif van Noach, een prominente, rechte korenaar om aan te geven dat het land weer bebouwd zal gaan worden.
  

Aanwinsten voor de muntencollectie
juli 2019 – aangekocht door het KZGW

Waarderingspenning Zeeuws Genootschap voor Frederik Nagtglas 

Frederik Nagtglas (Utrecht 1821- De Bilt 1902) is na zijn studie in Delft in Middelburg geplaatst als arrondissements-ijker en burgerde daar al snel in. Naast gemeenteraadslid werd hij lid van het Zeeuws Genootschap en actief als bibliothecaris, conservator en bestuurslid tussen 1862 en 1884. Hij heeft in het museum in de Wagenaarstraat de oude Zeeuwse kamer ingericht. Van grote waarde zijn zijn catalogi voor de Zelandia Illustrata, de boekenverzameling van het Genootschap en het vierdelige Levensberichten van Zeeuwen.

Als dank voor al zijn werk besloot het bestuur hem ofwel een gouden medaille ofwel een vergulde  zilveren medaille en een kunstwerk aan te bieden. Nagtglas koos voor het laatste. De schilder W.J. Schütz kreeg opdracht een kunstwerk te maken met als onderwerp een gezicht op Middelburg, als aandenken aan de stad waar hij zo actief is geweest. In November 1884 is hem het kunstwerk en de penning aangeboden.
In 1987 heeft het Genootschap het kunstwerk aan kunnen kopen en is het in bruikleen bij het Zeeuws Museum. Met de recente aankoop van de bijbehorende waarderingspenning is de gift weer compleet.

 

Aanwinst voor de bibliotheek
januari 2019

Als cadeau voor het 250 jarig jubileum kreeg het genootschap van Arnold Wiggers en Rien Sanderse 2 delen van de Franse uitgave van de Metamorfosis van Jacobus Goedaert: Metamorphoses Naturelle ou Histoire des Insectes. A La Haye, chez Adrian Moetien, M.DCC.

De Middelburgse fijnschilder en insectenkundige Johannes Goedaert (1617-1668) gaf bij de Middelburgse drukker Jaques Fierens waarschijnlijk in 1660 het eerste deel uit van zijn beschrijvingen van de  “vremde veranderingen der Wormen, Rupsen, Maden, Vliegen, Witjes, Byen, Motten, Muggen, Sprinckhanen en diergelijcke Diertjes”. Hij had daarvoor jarenlang observaties en proeven gedaan. In de  jaren daarna verschenen diverse drukken en circa 1667 een tweede deel, een uitgave in het latijn en één in het frans. Een derde deel werd door zijn echtgenote Clara de Bock en zijn vriend, de predikant Johannes de Mey, postuum uitgegeven.
In 1700 verscheen een Franse uitgave bij drie Nederlandse uitgevers, Pierre Mortier en George Gallet, beide te Amsterdam en Adrien Moetiens te ’s Gravenhage. De geschonken exemplaren zijn van de laatstgenoemde. Het zijn  bruin leren bandjes in octavo formaat met goudstempeling op de rug en een roodleren schildje met de titel Histoire des Insect[es].
In de collectie van het genootschap en de Zeeuwse Bibliotheek waren deze uitgaven nog niet aanwezig.

Ze vormen een waardevolle aanwinst voor de verzameling. Mooi dat deze schenking gebeurt in het jaar waarin Middelburg misschien een Johannes Goedaertpark krijgt én in het kader van de jubileumactiviteiten  op 14 maart a.s. een lezing en concert rondom het thema Goedaert plaats vindt.

Meer over Goedaert en zijn Metamomorfosis is o.a. te vinden in: Kees Beaart. Johannes Goedaert; fijnschilder en entomoloog. In 2016 uitgegeven door de redactie van Nehalennia.

Aanwinst voor de bibliotheek
januari 2019

Indische Letteren.
Aan het genootschap werd een aflevering (jrg. 33, nummer 2) geschonken. Hierin is een aantal “Zeeuwse” bijdragen opgenomen. Onder meer een artikel van Coen van ’t Veer over het imaginaire Indië in  de boeken van Stamperius, van Peter Eldering over de Goesenaar Gaspar Berse, van Colinda Verhelst over de vriendschap tussen Hans Warren en Maria Dermoût. Daarnaast nog meer artikelen met een relatie met Zeeland.
Niet zo genoemd, maar de facto een Zeelandnummer.

 

Aanwinst voor de bibliotheek
december 2018

In december 2018 is de boekencollectie van het Zeeuws Genootschap uitgebreid met een boek waarin diverse artikelen gebundeld zijn over de bijzondere voorwerpen die de Franse zeevaarder en ontdekkingsreiziger admiraal Joseph Antoine Bruni d’Entrecasteaux  (1739-1793) mee nam van zijn laatste reis naar de Grote Oceaan. In Collecting in the South Sea. The Voyage of Bruni d’Entrecasteaux 1791-1794 (Edited by Bronwen Douglas, Fanny Wonu Veys and Billie Lythberg) schrijven 23 specialisten uit de hele wereld over de voorwerpen in museacollecties in Frankrijk, Noorwegen, Zwitserland, de Verenigde Staten en Nederland. In de verzameling Volkenkundige voorwerpen van het Zeeuws Genootschap zijn drie knotsen uit Tonga van de reis van Bruni d’Entrecasteaux terechtgekomen. Ze werden in 1808 geschonken door Aarnout Matthias van Citters. Caroline van Santen, conservator van het Zeeuws Museum, heeft in de bundel een artikel gepubliceerd van haar onderzoek naar de herkomst van de knotsen. Ze onderzocht het netwerk van Van Citters. Hoe kwamen deze versierde wapens, in de vorm van roeispanen, in Middelburg terecht. De zoektocht heeft interessante informatie opgeleverd, niet alleen over de herkomst van de knotsen, de toestand in Bengalen en Batavia aan het einde van de achttiende eeuw, maar ook over vrienden connecties en (familie)relaties. Na het onderzoek naar de verentooien uit Demerary en Essequebo door Jeroen Lesuis vorig jaar, is opnieuw weer meer bekend over objecten uit de verzameling Volkenkundige voorwerpen. Het boek is door het Zeeuws Museum/Caroline van Santen geschonken aan het Zeeuws Genootschap en is (binnenkort) te vinden in de Zeeuwse Bibliotheek. Zie ook: https://www.sidestone.com/books/collecting-in-the-south-sea.

Aanwinst voor de handschriftencollectie
november 2018

Gruwelijk van binnen, mooi van buiten.

Een curieus handschrift uit ca. 1672 met daaromheen een fraaie Middelburgse boekband kon onlangs aan de collectie worden toegevoegd dankzij een aankoop bij Antiquariaat Arine van der Steur te Den Haag.

De titel luidt: Register van Resoluties, Ordonnantien en Sententien. Het is een alfabetisch gerangschikt register op trefwoorden en geeft korte inhoudsopgaven van een aantal curieuze scabreuze zaken uit Middelburgse registers van sententiën (vonnissen) uit de periode 15de – 17de eeuw.

Zaken als blasfemie, bloedschande, doodslag, hoererij, overspel en veel meer komen aan de orde en de personen die zich eraan schuldig hebben gemaakt worden met naam en toenaam genoemd evenals de niet malse straffen die ze moesten ondergaan.

Het handschrift telt ca. 120 pagina’s en is gebonden in een zeer fraaie geheel leren band met goudbestempeling met op de rug vijf goudstempeltjes van een vogel op een tak. Het is gemaakt door de zogenoemde Middelburgse Okkermanbinderij, een van de vele binderijen die Middelburg in de 18de eeuw telde. Middelburg was immers, na Amsterdam en Den Haag, de toonaangevende stad op boekbandgebied. Van de genoemde binderij zijn maar drie exemplaren in openbare collecties bekend: twee in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en een in Museum Meermanno | Huis van het boek, eveneens in Den Haag. Nu is er dus een vierde in Middelburg, in bruikleen bij de ZB | Planbureau en bibiliotheek van Zeeland.

De benaming Okkermanbinderij is een noodnaam en zo genoemd naar de man die het belangrijkste boek uit die binderij in zijn bezit had gezien de opdracht in dit exemplaar, Hermannus Okkerman. Deze was eerste commies en kassier ’ter Comptoire Generaal van Zeeland’.

De vonnissen zijn onder meer afkomstig uit: oud gulde register (15de eeuw), 2e ruijg register (ca. 1550) en  3e ruijg register (begin 17de eeuw). Deze registers bevatten de vonnissen in criminele zaken uitgesproken door de vierschaar van de stad Middelburg.  Verder zijn er uitspraken afkomstig uit het 2e register ter vierschaar (midden 17de eeuw), register ten rade (17de eeuw), secrete notulen etc. Onderzoek naar de in het Zeeuws Archief aanwezige ‘ruige’ registers zal moeten uitwijzen in hoeverre ons register overeenkomt met die in het archief. Wie het geschreven heeft, waarom het excerpten zijn uit verschillende rechterlijke registers en waarom er zo’n prachtband omheen zit, is vooralsnog een mysterie. Voer voor onderzoekers!

Een paar voorbeelden van een inschrijving van een vonnis in ons register:
Kerkdief: Leenard Lambregtsen wierd gesteld op de knape daar sijn regter oor wierd afgehouwen… omdat hij uyt een kerk gestoolen had…
Kind verdoen: Francina Jacobs had haar kind verdaan (vermoord), wierd eerst gewurgd dan verbrand, buyten de Dampoort aan een staak gezet ter exempel… Sodomie: Bastiaan van Mierink levendig tot pulver verbrand met confiscatie van goed omdat hij met een koeije had te doen gehad. Alvorens moest de koeije in sijn bijwesen gedood werden en dan te gelijk met hem verbrand worden, den 4 maart 1604.

Ondanks de vele negatieve connotaties betreffende de huidige rechtspraak zijn we er misschien toch, althans in onze contreien, enigszins op vooruit gegaan.

Wie meer wil weten over de Middelburgse boekband uit de 18de eeuw raadplege het vierdelige onovertroffen meesterwerk van Jan Storm van Leeuwen (oud-conservator van de boekbandencollectie van de Koninklijke Bibliotheek): Dutch decorated bookbinding in the eighteenth century, waarin in deel IIb uitvoerig Zeeland aan de orde komt.

Aanwinst voor de handschriftencollectie
oktober 2018

Anonieme schenking van bijzonder manuscript aan Zeeuws Genootschap

Het manuscript is getiteld: Vaderlandsche Historie, Behelsende de Geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden Kortelijk Geschetst, volgens de Plaatjes in dit werkje gevoegt, En uit geloofwaardige Schrijvers Samengesteld. Middelburg 1786.

De inhoud is een verkorte geschiedenis van Nederland vanaf ‘eene Eeuwe voor onze gemeene Tijdrekening’ tot 1 juli 1788 op basis van verschillende (gedrukte) bronnen, geschreven ‘uit liefhebberij’ door de Middelburger Jan Lathouwer (1732-1800), die vermoedelijk binnenvader (hoofd) van het Gasthuis was en bestelmeester van de ‘goederen die dagelyks aankomen met de beurtschepen van Gouda’.

Jan Lathouwer woonde in de Lange Lombardstraat. In de Middelburgsche Courant van 1 april 1800 stond zijn overlijdensbericht: ‘Heden Overleed alhier in den Ouderdom va 67 Jaaren, 3 Maanden en 15 Dagen, aan de gevolgen eener Beroerte, myn gelievde Echtgenoot Jan Lathouwer. Middelburg. Elisabeth van Binsbergen, den 30 Maart 1800. Wed, Lathouwer’.

Ook stond er in de Middelburgsche Courant van 19 juli 1800 de volgende advertentie:

‘Door den Boekverkooper W.A. Keel, zal op den 15 en 16 July aanstaande, ten huize van den Overledene in de Lange Lombardstraat, worden Verkogt: een fraaye verzameling van Boeken, Pourtraitten, Prenten, Schilderyen en Byzonderheden, nagelaten door Jan Lathouwer verder alles breeder vermeld in de alom uitgegeven Catalogus. Deze Goederen zyn op Saterdag den 15 dezer, voor een Ieder te zien’.

Ondanks speurwerk in verschillende databases is het helaas tot op heden niet gelukt deze catalogus, waarin dit handschrift gestaan moet hebben, boven water te krijgen.

Het manuscript op papier bestaat uit twee hardkartonnen banden uit de tijd, formaat kl-4⁰, met de hand gepagineerd en verlucht met een serie van 288 gegraveerde voorstellingen, afkomstig uit de Historische, Geographische Konst-en Reis-Almanach (Amsterdam S. van Esveld, 1767-1790.

De almanak waarvan sprake is, is een vrij zeldzame en curieuze almanak, Er bestaan  exemplaren in de KB te Den Haag, de UB Amsterdam, de UB Leiden en het Rijksprentenkabinet te Amsterdam, maar een complete set is tot nu toe in openbare collecties nergens aangetroffen. De prentjes in het handschrift met voorstellingen uit onze vaderlandse geschiedenis, waaronder ook enkele Zeeuwse, zijn steeds gepositioneerd op de rechterpagina in een door Lathouwer mooi met pen aangegeven omkadering.

Het Zeeuws Genootschap zal deze zeer waardevolle aanwinst in bruikleen geven aan de ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Aanwinst voor de Zelandia Illustrata
oktober 2018

Laatste serie (boerderij) tekeningen van Dhr. de Plaa geschonken aan het Zeeuws Genootschap.

Er werden 330 stuks tekeningen van Dhr. de Plaa in ontvangst genomen in het Zeeuws Archief. In 2010 heeft dhr. de Plaa al eens tweeduizend tekeningen geschonken aan het Zeeuws Genootschap. De voorzitter van het Zeeuws Genootschap, Hugo Schorer en mevrouw J. Polderdijk van de boerderijstichting waren hierbij aanwezig om deze uitgebreide collectie te bewonderen.

Deze collectie bevat voornamelijk prachtige tekeningen van boerderijen van Walcheren en een gedeelte van Zuid Beveland. Dhr. de Plaa kan helaas niet meer schilderen. Deze schenking was zijn laatste serie.

Om te kunnen tekenen en schilderen moest hij vaak het erf van een boerderij op. Veel eigenaren vonden dat prima, een enkeling stuurde hem weg. Zo is er weer een hele mooie serie kleurrijke afbeeldingen toegevoegd aan de collectie. Deze zullen later door het Zeeuws Archief worden gedigitaliseerd en ook beschikbaar komen voor het publiek.

Aanwinst voor de historische voorwerpen collectie
september 2018

De particuliere verzamelaar van Zeeuws zilver die enige tijd geleden twee achttiende-eeuwse zilveren avondmaalsbekers geschonken heeft aan het Zeeuws Genootschap, heeft onlangs een derde identieke zilveren avondmaalsbeker aan ons geschonken. Deze derde beker werd via het Zeeuws Veilinghuis te koop aangeboden.

Ook deze avondmaalsbeker is in 1769  – het jaar waarin het Zeeuws Genootschap werd opgericht – gemaakt door de Middelburgse zilversmid Willem Langebeke voor de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes. Het stadswapen van Goes is ook in deze beker gegraveerd. Oorspronkelijk ging het om een avondmaalsservies van vier bekers.

Van de vier bekers die Langebeke vervaardigde en die in 1922 nog tot het bezit van de Hervormde Gemeente behoorden, bezit de Protestantse Gemeente Goes er thans nog één. De drie andere zijn dus nu weer allemaal terug in Zeeland. Het Zeeuws Genootschap heeft de beker in bruikleen gegeven aan het Zeeuws Museum in Middelburg.

Aanwinst voor de Zelandia Illustrata
juni 2018

Aanwinst Ansichtkaart

Van dr. Bert van der Valk uit Den Haag ontving het Genootschap een zeer aardige ansichtkaart. Ene mevrouw G. van de Voorde uit Biggekerke stuurde begin twintigste eeuw de kaart aan een familielid in Den Haag. Tussen de decoratie van bloemenranken maakte ze een raampje, waar ze haar pasfoto achter plakte. Daaronder voegde ze een grappig, persoonlijk gedichtje toe met de typemachine. Met de schenking aan het Genootschap is dit creatief staaltje werk weer terug in Zeeland.

Aanwinst voor de boekencollectie
juni 2018

Masterscriptie over Indianentooien

De oude verentooi die uit twee tooien bestaat. Foto: Andreas Schlothauer

Jeroen Lesuis uit De Bilt heeft een exemplaar van zijn masterscriptie voor zijn studie Kunstgeschiedenis aan de universiteit van Utrecht geschonken aan het Zeeuws Genootschap. De titel Gestrand in Zeeland. Een onderzoek naar de herkomst van de Guyaanse verentooien in de collectie van het Zeeuws Museum geeft precies aan welk onderzoek het betreft.
Lesuis bestudeerde de drie verentooien in de verzameling volkenkundige voorwerpen van het Genootschap, die in het Zeeuws Museum worden beheerd. Hij werd begeleid door Caroline van Santen, conservator van het Zeeuws Museum, en de Duitse verenexpert Andreas Schlothauer.
De drie ‘Indiaanse statiemutsen’ uit Essequebo en Demerary werden in 1776 en 1817 aan het Genootschap geschonken door Justus Tjeenk, Abraham Louijssen en Nicolaas Hugenholtz. Hij zocht ook uit hoe de tooien in het bezit van de drie Zeeuwen zijn gekomen en op welke manier ze vanuit Zuid-Amerika naar Zeeland zijn verscheept.
Lesuis brengt de contacten tussen de Nederlanders en de Guyaanse stammen in beeld, beschrijft de tooien, zoekt het herkomstgebied, gaat in op de vervaardiging en weet zelfs van welke vogels de veren afkomstig zijn: een multidisciplinair onderzoek.
Dankzij zijn enthousiasme is er veel nieuws ontdekt. Tijdens zijn studie bleek dat een van de verentooien uit twee exemplaren bestaat. In het verleden zijn ze ooit, ten onrechte, aan elkaar vastgemaakt. Het Genootschap bezit nu niet drie, maar vier zeldzame oude indianentooien.

Aanwinsten voor de Naturalia
2018

Aanwinst voor de Zelandia Illustrata
maart 2018

Heftige taferelen
Het Genootschap heeft een prent gekregen van de Geschiedkundige vereniging Oranje-Nassau (GVON).[1] Deze vereniging heeft betrekking op het Huis Oranje-Nassau en omvat meer dan 7000 objecten die over deze familie gaan. De schilderijen, tekeningen, prenten, penningen, curiosa en een bibliotheek zijn ondergebracht in Nationaal Museum Paleis het Loo. Net als bij het Genootschap wordt de collectie gevormd door aankopen en schenkingen. Een grote schenking in 2015 kwam van een van de leden, de heer Tjerk van der Ploeg (1938-2017) uit Hoogezand. Niet lang nadat hij zijn schenking had gedaan, overleed hij. Omdat het de GVON vrij stond eventuele dubbele exemplaren en werk dat niet in de collectie paste, een andere goede bestemming te geven, kreeg ons Genootschap de prent van de val van Antwerpen. Deze prent past goed bij twee andere prenten die het Genootscahp in bezit heeft over de gebeurtenissen aan het eind van de zestiende eeuw toen de Souburgse Marnix van Sint Aldegonde burgemeester was in Antwerpen. Marnix was de rechterhand van Willem van Oranje en die droeg hem op de stad te beschermen tegen de Spanjaarden.

De stad was tijdelijk de hoofdstad van de Nederlandse opstand terwijl de rest van Vlaanderen al bezet was door de Spanjaarden. Tijdens het beleg van Antwerpen dat in juli 1584 begon, had de Spaanse Alexander Farnese, de hertog van Parma een enorme brug van platbodems laten maken om de Schelde af te sluiten en zo te verhinderen dat de Geuzen de Scheldestad konden bevoorraden. Farnese was in 1582 landvoogd van de Nederlanden geworden en wilde Antwerpen weer in bezit krijgen door de stad uit te hongeren.  De burgemeester, Marnix van Sint Aldegonde, bedacht samen met Filips van Hohenlohe, legeraanvoerder in dienst van Willem van Oranje, een list en stuurde brandende schepen op de brug af.  Dat ging niet helemaal van een leien dakje. Een brandend ‘kasteel’ was zo zwaar dat het zonk voor het de brug had bereikt. Enkele andere schepen haalden de zwaarbewaakte brug wel. Er vielen vele doden. Guicciardini spreekt van achthonderd. Ondanks de heftigheid van de strijd, lukte het niet zomaar om het beleg te breken. Vanuit Vlissingen werden voedseltransporten voor de stad geregeld, maar ook dat mocht niet baten. De situatie werd steeds slechter voor de inwoners van de stad. Vooral de katholieken drongen aan op onderhandelingen. Marnix tekende op 17 augustus 1585 de vrede en daarmee werd de Val van Antwerpen een feit. Van Aldegonde werd als landverrader gezien omdat hij had onderhandeld. Aanvankelijk waren hij en zijn vrouw en kinderen niet meer welkom in Souburg. Nadat verschillende gezagsdragers hun mening over hem hadden bijgesteld, werd het voor hem een prettige plek waar hij zich kon wijden aan het schrijven. Zijn eerherstel kwam echter pas in 1872. Toen werd de gedenknaald in Souburg onthuld en werd Marnix van Aldegonde door vele Vlaamse en Zeeuwse organisaties geëerd als een geleerd en geletterd man, een welsprekend redenaar, kundig diplomaat, moedig veldheer en achtenswaardig edelman. (Ronald Rijkse, Marnix van Sint Aldegonde: God, Nederland en Oranje, in Philips van Marnix van Sint Aldegonde, Antwerpen, 1998.)

Meer dan een eeuw later spreekt het opblazen van de brug van Farnese nog steeds tot de verbeelding en de prentmaker Coenraet Decker, maakte er een ets van. Bovenin heeft hij een tekening gemaakt van het ingenieuze 730 meter lange bouwwerk dat de linker- en de rechteroever van Antwerpen verbond. Op de prent zelf zien we het verwoestende werk van de brandschepen.

[1] Met dank aan de heer Jim van der Meer Mohr

Aanwinst voor de historische voorwerpen collectie
Aangekocht door het Genootschap
februari 2018
Een tekening van een vliedberg in Vlissingen door Jan de Wilde. Op de tekening staat vluchtberg 1920. Naast de berg een watergang en op de achtergrond duinen. de tekening is in zwart potlood gemaakt. De kleuren zijn ingeschreven. De tekenaar is Jan de Wilde.
Vragen te over. Waar bevindt zicht die vliedberg en wie was Jan de Wilde?
De vliedberg blijkt die uit Vlissingen te zijn. Hij bestaat nog. Tegenwoordig is het een groen eilandje aan de Mozartlaan in de nieuwbouwwijk Pauwenburg. De berg is eigendom van het Zeeuws Landschap.
Van Jan de Wilde hebben we tot nu toe geen tekeningen in de collectie. Toch blijkt hij bij nadere beschouwing geen onbekende. Tussen 1917 en 1935 is deze tekenaar directeur van de HBS in Vlissingen en tekenleraar aldaar. Dat hij zich interesseerde voor de vliedbergen in de omgeving is goed voor te stellen.
Na zijn pensionering in 1935 blijft hij actief voor de Vlissingse gemeenschap. In de jaren dertig zelfs in de Gemeenteraad en houdt zich daar bezig met verschillende commissies. Wanneer de oorlog uitbreekt, verlaten hij en zijn vrouw net als vele andere Vlissingers de stad. Waar hij tijdens de oorlog is geweest, weten we niet. In 1944  komen we hem tegen in Bussum waar hij zal blijven wonen tot aan zijn dood.Wie weet er meer over deze tekenleraar en liefhebber van het landschap? Misschien heeft iemand nog wel werk van hem? We zouden het graag weten.

Aanwinst voor de historische voorwerpen collectie
januari 2018

Van de heer C.J.B. Boender uit Veere ontvingen wij een zogenaamde differentiële luchtthermometer. Dit exemplaar is in gebruik geweest aan de Rijks-HBS in Middelburg, zoals blijkt uit een etiket op de achterkant. Op de voorkant staat in het Frans van circa 1880: Thermomètre Différentiel de Leslie, verwijzend naar John Leslie, een van de uitvinders/ontwikkelaars van deze thermometer. Dit exemplaar uit het onderwijs is 60 cm hoog en 30 cm breed. Bij verwarming van één van de bollen zet de vloeistof in het buisje uit en geeft op de schaal aan hoeveel warmte een hand bijvoorbeeld afgeeft. Deze thermometer functioneert nog. Het enige andere exemplaar waarvan bij ons een afbeelding bekend is, bevindt zich in het Teylersmuseum.

Aanwinst voor de boekenverzameling
januari 2018

Een bijzondere Middelburgse boekband… en wat voor een!

Het Zeeuws Genootschap was onlangs in de gelegenheid een bijzondere aankoop te doen: een echt topstuk voor de Zeeuwse boekbandencollectie, om niet te zeggen: de ultieme kers op de slagroomtaart.

De titel luidt: Willem Lootens, De 150 psalmen en gezangen voor de stem, orgel en clavecimbel [Antwerpen,Middelburg] 1776. Het is een volledig gegraveerd psalmboek met de muziek in 161 koperplaten.

 

Maar wat het boek zo bijzonder maakt is de band. Een proeve van meesterschap van de Middelburgse boekbinder Jan Dane, van wie meer banden in de fraaie Zeeuwse bandencollectie zitten. Hij behoorde tot de Satisfactie-binderij, een ‘noodnaam’ afgeleid van de Historie van de satisfactie… (Goes 1777) waarvan het atelier er vele op bijzonder fraaie wijze heeft gebonden. Deze binderij was in bedrijf van 1760 – ca.1804 en was wel de allerbelangrijkste in Middelburg in de 18de eeuw. Middelburg telde in die periode een aantal toonaangevende binderijen en was daarom, na Den Haag en Amsterdam, het belangrijkste centrum van luxueus vervaardigde boekbanden.

Het boek is een presentexemplaar voor Johan Adriaen van de Perre (1738-1790), vertegenwoordiger van de Eerste Edele, de Prins van Oranje (Willem V), in de Staten en Gecommitteerde Raden van Zeeland. Het is daarom rijkelijk met goudbestempeling versierd, met tenminste 235 bestempelingen van op zijn minst 15 stempels, met daarbij Van de Perre’s wapenschild op de voor- en achterzijde. Het is gebonden in rood marokijn (fijn soort geitenleer, vooral bekend als kostbare omslag voor boekbanden) en de sneden zijn verguld en geciseleerd (voorzien van een laagje goud waarin ornamenten in reliëf zijn ingeslagen of ingedrukt). Bovendien zijn de schut- en dekbladen beschilderd met twee fraai gekleurde bloemen.

Curieus: drie Zeeuwen in één boek bijeen: Willem Lootens (1736-1813), componist en organist van de Nieuwe Kerk in Middelburg, die dit boek middels een fraai gegraveerde pagina opdroeg aan Johan Adriaen van de Perre, maecenas van kunsten en wetenschappen en actief in het Collegium Musicum. Tevens was hij vrijmetselaar en het aardige is dat Willem Lootens dat ook was, vandaar waarschijnlijk het alziend oog bovenaan de titelpagina als vrijmetselaarssymbool. Iets wat een opmerkelijk vroeg voorbeeld daarvan is. En de derde is dan onze meesterbinder Jan Dane (ca. 1725/1730-1783) die de opdracht van Willem Lootens aan Van de Perre nog eens extra luister bijzet met de zeer rijke bandbestempeling.

Een waarlijk bijzonder presentexemplaar.

Aanwinst voor de boekenverzameling
januari 2018

Piet Worm, De 3 paardjes, Geïllustreerde Pers Amsterdam, 1962.

Nutricia Kinderboekje, Yvonne Perrin, 11. Het Domme beertje.

Van de conservatoren Liesbeth en Erik van der Doe ontving het Genootschap een collectie kinderboek. De meeste dateren uit de periode 1940 tot 1960 en allemaal voorzien van fraaie illustraties. Het zijn vaak vroege of soms eerste drukken. Daardoor vormt deze schenking een mooie aanvulling op de al eerder door hen geschonken kinderboeken en de fraaie verzameling die het Genootschap al bezit.

 

 

 

 

 

Aanwinst voor de boekenverzameling
september 2017

Conservator Herman Nijhuis schonk Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, Haarlem, 1774.
Dit boek, afkomstig uit de bibliotheek van de voormalige Christelijke Kweekschool te Middelburg, heeft in blindstempeling op het voorplat Magistraat van Domburgbuyten.

 

 

 

 

 

Aanwinst voor de Zelandia Illustrata
september 2017

Een bijzondere aanwinst. Van mevrouw Risseeuw uit Zeeuws-Vlaanderen kregen we kort geleden een bijzondere kaart van het dorp Schoondijke.
Op de kaart staat precies wie waar in Schoondijke woonde. Er zijn nog veel vragen omtrent het gebruik van de kaart en het exacte jaartal van vervaardiging.
De conservator die over de kaarten gaat, zal zich de komende maanden hierover buigen. Wij zullen u hierover nader informeren.

 

Aanwinst voor de boekenverzameling
Aangekocht door het Genootschap
juni 2017

Onlangs is een boekwerk(je) aangekocht dat een bijzondere aanvulling vormt voor de boekenverzameling.
Het is een antwoord op een prijsvraag die het Genootschap voor rekening van het Bataviaasch Genootschap in 1780 had uitgeschreven. Deze verhandeling van de franse ingenieur M. Garnier de Saint Julien werd met goud bekroond. Hij liet deze met een voorwoord in 1785 zelf in Vlissingen drukken. Van dit werk zijn maar twee exemplaren bekend: één in de Bibliotheque Nationale in Parijs en één in Yale University.

 

 

Aanwinst voor de boekenverzameling
 juni 2017 

Van Jhr. Mr. K.F. H. Schorer ontving het Genootschap een zevental mooie kinderboeken uit het begin van de vorige eeuw. Het zijn kinderversjes, sommige met muzieknotatie, waarvan een aantal titels de ouderen zeker nog bekend voorkomt.
De boekjes zijn fraai uitgegeven met prachtige kleurenillustraties. Een aantal van de hand van Rie Cramer. Nederlandse kinderboeken waren in die tijd heel erg populair. Ook buitenlandse uitgevers waren er in geïnteresseerd, zoals de Londense uitgever Augener in het eerste kwart van de 20e eeuw. Zeker als er ook nog plaatjes van kinderen in klederdracht in voor kwamen.

Het gaat onder andere om titels als Hollandsche Kinderliedjes. London, 1917 met illustraties van H. Willebeek Le Mair, die ook een engelse variant illustreerde; Het Bloemenhuis. Utrecht, z.j. met versjes en tekeningen van Rie Cramer; Little Songs of Long Ago. London, 1912 met tekeningen van H. Willebeek Le Mair.

    

De zingende kinderwereld; kinderliedjes voor een of twee stemmen met pianobegeleiding / door J. Worp. – Groningen: Wolters, s.a. – 24 cm., ongep., muziek, met 12 gekleurde platen naar aquarellen van C. Jetses.

Little Songs of Long Ago – London: Augener, [1912] –  22 cm., ongep., muziek, illustrated by H. Willebeek Le Maire.

Hollandsche kinderliedjes – London:Augener Ltd, 1917 – 22 cm., 31 p., illustraties van H. Willebeek Le Mair, geharmoniseerd door J. Röntgen.

Wat onze kinderen zingen; een bloemlezing uit onze beste Kinderliedjes – bijeengebracht door Philip Kruseman en van pianobegeleiding voorzien met medewerking van Sam Schuyer. – ’s Gravenhage: J. Philip Kruseman, 1916.  27 cm., 80 p.

Kinderliedjes uit Grootmoeders tijd – Utrecht: W. de Haan, s.a. –  24 cm., -ongep., kleurtekeningen van Rie Cramer, pianobegeleiding van Alex de Jong.

Liedjes bij prentjes / door Rie Cramer. Utrecht: W. de Haan, s.a. –  .. cm., ongep., muziek van Nelly van der Linden van Snellewaard-Boudewijns.

Het Bloemenhuis / teekeningen en versjes van Rie Cramer. Utrecht: W. de Haan, s.a., – 16 cm., ongep.

Aanwinst voor de boekenverzameling
 juni 2017 

Françoise de Nooijer en Barend Puype schreven een geschiedenis van het huis De Dry Clavers aan de Vlissingsestraat in Middelburg. Zij beschrijven daarin de bewoners en de gebeurtenissen in en rondom het huis van begin 17e eeuw tot eind vorige eeuw. Met veel detailfoto’s en kunstzinnige opnamen van Paul de Nooijer.

 

 

 

 

 

Aanwinst voor de boekenverzameling
mei 2017 

Van het Familiefonds Hurgronje ontving het Genootschap het ter gelegenheid van het 250 jarig bestaan van het Fonds uitgegeven boekwerk Reislustige Zeeuwse regenten; de reis van Isaac en Paul Hurgronje, Paulus Ribaut en Johan Steengracht naar Londen in 1769.
In dit werk heeft Irene Storm van Leeuwen-van der Horst een transcriptie gemaakt van het journaal dat Johan Steengracht van deze reis maakte. Aangevuld met een navertelling in modern Nederlands en met veel afbeeldingen van gravures die hij onderweg heeft gekocht. Het origineel van dit verslag bevindt zich in kasteel Duivenvoorde.

Aanwinst voor de boekenverzameling
april 2017

Van mevrouw van Dissel uit Goes ontving het Genootschap waardevolle aanwinst voor de bibliotheek. Het betreft voornamelijk een aantal juridische werken, vooral in verband met het notarisambt, uit de achttiende en negentiende eeuw. Daarnaast een tweetal werken over landmeten. De laatstgenoemde zijn een waardevolle aanwinst omdat in de verzameling van het genootschap naar verhouding weinig over de exacte wetenschappen aanwezig is.

Bij de schenking is een exemplaar van de Code Napoleon (Paris, 1810). Deze uitgave (ook niet in de ZB| Planbureau en bibliotheek aanwezig) is interessant omdat het gemaakt is volgens de methode van stereotypie. Daarbij wordt van de pagina zetsel van losse loden letters een massieve afdruk gemaakt met behulp van papier maché of een soort pleister. Daardoor konden de dure loden letters opnieuw gebruikt worden en kon de pagina bewaard worden voor herdrukken.

De Schatkamer der Nederlandse oudheden; of woordenboek, behelsende Nederlands steden en dorpen, kasteelen … (Haarlem, 1737), bevat een aantal mooie illustraties. Het Zeeuwse aandeel is erg beperkt.

Van de Spiegel der land-meters, leerende meten alle ’t gene in de land-meetkonst kan voor-komen … (Brugghe, 1715) is maar één exemplaar bekend in Nederland.

Practijck des landmetens … gecomponeert door Jan Pietersz. Dou. Amsterdam, Willem Iansz. , [ca 1612]. Dou maakte deze handleiding samen met zijn vriend Jan Sems die hij kende van zijn verblijf in Leiden en hun opleiding aan de door prins Maurits recent opgerichte ingenieursschool. Sems is de man achter de kaarsrechte grens tussen Drenthe en Groningen.

Aanwinst voor de archeologiecollectie
februari 2017

Aangekocht: Zeven fragmenten van vuurdovers, afkomstig uit het verdronken land van Rilland.
Vuurdovers zijn dikke dekseltjes met een stevige knop die de ingegraven aspot naast de centrale open haard in een middeleeuws huis afdekten.
Ook kon met een vuurdover een ontsnappend brandend takje uitgedoofd worden.
Zoals alle objecten die in en rond de haard werden gebruikt, waren ze min of meer rijkelijk versierd met kerfsnee-motieven.

 

 

Restauratie

Met de opbrengst van de boekverkoop tijdens de Algemene Ledenvergadering en de Genootschapsdag kon een boek uit de collectie van het Genootschap gerestaureerd worden. Het gaat om een kerkordonnantie uit de achttiende eeuw getiteld:
Kerkeordonantie voor de christelyke evangelische gemeente, welke, volgens de Augsbursche geloofsbelydenissen, vergadert te Middelburg in Zeelant, door derzelver voorstanderen… opgestelt. Uitgegeven in Middelburg door Adam Meerkamp in 1734.
De Lutherse gemeente had in die periode een kerkgebouw aan het Suikerplein.

Restauratiecertificaat boek Kerkordonnantie

Aanwinst voor de boekenverzameling
juni 2016

Via het bestuur kreeg het Genootschap van mr. W. Dutilh uit Aerdenhout de eerste drie deeltjes uit de 5-delige reeks ‘Zeeland in bewogen dagen’, uitgegeven door de firma Altorffer in 1945-1946.
De indrukwekkende foto’s in deze boekjes werden voor het merendeel gemaakt door
F. Bollen, C. Henning en P. Vreke.
Het eerste deel – Middelburg in bewogen dagen – is geschreven door o.a. journalist en later directeur van de Nieuwe Zeeuwsche Courant Nic. Karhof. Het bevat aangrijpende beelden van de verwoesting van de stad.
In het tweede deel – Vervolg op Middelburg in bewogen dagen – geschreven door onder meer H.B.J. Knoop, tandarts en wethouder van Vlissingen – komt het begin van de wederopbouw aan bod en ook de verwoesting en bevrijding van Vlissingen.
Het derde deeltje – Westkapelle in vuur en water, Middelburg, Altorffer, 1946 – werd geschreven door A.F.C. de Casembroot. De Casembroot was in 1932 benoemd tot burgemeester van Westkapelle en in 1940 tot lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland. In 1943 werd hij door de Duitse bezetters uit zijn ambt ontzet. Hij was actief in het verzet en werd in 1948 Commissaris der Koningin in Zeeland. Daarvoor was hij opnieuw nog twee jaar burgemeester van Westkapelle geweest.

Aanwinst voor de boekenverzameling
april 2016

Van de conservatoren Liesbeth en Eric van der Doe kreeg het Genootschap een collectie van meer dan honderd meisjesboeken uit de periode ca. 1940 tot ca. 1950. Hoewel qua inhoud misschien niet verwacht in een wetenschappelijke collectie, is een dergelijke verzameling toch van belang omdat het een mooi overzicht geeft van wat er aan lectuur voor ‘rijpere meisjes’ in die tijd uitgegeven en ook gelezen werd. De auteursnamen zullen bij sommigen wel herinneringen oproepen: Joh. Kievit, J. Sellegers-Elout, Henriëtte Blaauw, Sanne van Havelte en vele anderen.
Naast de inhoud geven ook de illustraties binnenin en op de soms fraaie banden een goed tijdsbeeld.
Al met al een mooie aanvulling van de collectie die goed aansluit bij de verzameling oude kinderboeken die het Genootschap al had.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aanwinst voor de boekenverzameling
april 2016

Van prof. A.F.M. Moorman uit Amsterdam kreeg het Genootschap als schenking een groot aantal boeken over voornamelijk Zeeuwse onderwerpen. Plaatselijke geschiedenis met nadruk op Zuid-Beveland, atlassen, werken over de Zeeuwse landbouw en over de Zeeuwse klederdracht.
Een van de laatstgenoemde is de heruitgave in groot folio van een prachtig werk over klederdrachten van Valentijn Bing en J. Braet von Ueberfeldt, ‘Nederlandsche Kleederdragten, en Zeden en gebruiken naar de natuur geteekend’. Oorspronkelijk uitgegeven in Amsterdam tussen 1850 en 1857.
Niet Zeeuws is een kinderboekje met leuke gekleurde lithografieën: ‘Prentenboek voor brave kinderen’. Het is deel twee uit een reeks van vijf, uitgegeven door Mühler en Leendertz te Issum omstreeks 1855-1865. Machiel Mol kreeg het in 1865 toen hij twaalf jaar was.
Het vrij zeldzame boekje – enkel de Koninklijke Bibliotheek bezit voor zover bekend een exemplaar –  past perfect in de collectie oude kinderboeken van het Genootschap.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Aanwinst voor de boekenverzameling
november 2015

Onlangs werd door Ria en Hans Fierloos aan het genootschap een fraai achttiende-eeuws boekwerk geschonken. Het betreft de ‘Architectura of bouwkonst, behelzende een korte beschyvinge, over de voornaamste grond-beginzelen der teeken-konst, van de civile (of burgerlyke) bouwkonst … [Amsterdam, 1777?], samengesteld door Adrianus Erzey, een leraar in  de wiskunde en stuurmanskunst te Amsterdam; althans de 70 genummerde platen uit dit boek, die afzonderlijk zijn uitgegeven.

Wat het boek bijzonder maakt voor het genootschap is het feit dat het een prijsband is van de Middelburgse Teekenakademie. Zo’n prijsband werd uitgereikt aan veelbelovende leerlingen. In dit geval was het Philippus Fredrik Smit. Hij kreeg dit boek op 19 september 1827 uit handen van mr. Pieter Herklots, advocaat te Middelburg, raadsheer in het provinciaal gerechtshof en secretaris van de tekenacademie. In de meegebonden geschreven prijsopdracht staat het vermeld als ‘eereprijs wegens zijne betoonde bekwaamheid in het teekenen en bevordering tot Primus der tweede afdeeling van de Tweede Klasse der Bouwkunde’. De Middelburgsche Courant van 20 september 1827 vermeldt dit feit.
Over Philippus Fredrik Smit zijn geen verdere gegevens bekend. Misschien is het de timmerman Philippus Fr. Smit, geboren te Vlissingen in 1801, die in 1864 in Middelburg overleed.

Het boek is gebonden in bruin gemarmerd kalfsleer. Op voor- en achterplaat zijn veldjes met nog net leesbaar respectievelijk de tekst ‘Vernuft en Vlijt’ en de datum. Mogelijk zijn deze veldjes oorspronkelijk met een andere kleur leer ingelegd geweest. Rond de veldjes is een lauwerkrans gestempeld met een afhangende strik en bloem. Het geheel in een dubbel kader van rolstempels.
De rug is met een rolstempel in velden verdeeld, met in het tweede veld de tekst A Erzey Bouwkonst. Aan de binnenzijde gemarmerde schutbladen. In het voorplat is een cirkelvormige uitsnijding waarin het lakstempel van de academie: een putto voor een opgaande zon en de tekst Vernuft en Vlijt.

Meer over prijsbanden van de tekenacademie in: Jan Storm van Leeuwen, Rondom een Middelburgse prijsband van 1828. In De Boekenwereld, jaargang 1, 1984/1985.

Teekenac001 Teekenac003 Teekenac004

Aanwinst voor de bibliotheek
september 2015

Onlangs werd voor de bibliotheek een exemplaar verworven van een zeventiende-eeuwse uitgave van een oude kroniek over de geschiedenis en de graven van Holland en Zeeland, Friesland en Utrecht.
Het betreft ‘Het Oude Goutsche Croneijxcken’ opnieuw uitgegeven door Petrus Scriverius en in 1663 te Amsterdam gedrukt door Jan Hendricksz. Boom.
Het is een exemplaar in kwarto formaat en telt 280 bladzijden. De band is origineel perkament. Behalve de gedrukte titelpagina bevat het boek ook een gegraveerde titelpagina en 36 portretten van de graven en gravinnen van Holland en Zeeland.
De tekst is een bewerking van een kroniek in handschrift van ongeveer het jaar 1440. Hij begint met de verwoesting van Troje in 946 BC tot de dood van Jacoba van Beieren in 1436.
Nadien zijn er twee vervolgen op gemaakt die doorlopen tot 1477. Deze kroniek is in 1478 door Gheraert Leeu in Gouda gedrukt.
Vandaar dat Scriverius er de naam Goutsche Croneijxcken aan gaf. Hij heeft deze uitgave voor zijn bewerking gebruikt en aangevuld tot 1598.
In de toegevoegde Toetssteen heeft hij er commentaar op gegeven en een aantal onjuistheden verbeterd.
Petrus Scriverius (Pieter Schrijver, Amsterdam 1676 – Oudewater 1660) was historicus en filoloog en woonde het grootste gedeelte van zijn leven in Leiden.
Over vroegere eigenaren van het boek is (nog) niets bekend.
Een fraaie aanwinst die zeker wat verder onderzoek waard is en waarop Scriverius’ slotzin zeker niet van toepassing is:  Neemtet ten besten sulcks alst is; ’t mocht wel beter wesen…

Het Oude Goutsche Croneijxcken 3 Het Oude Goutsche Croneijxcken 2 Het Oude Goutsche Croneijxcken

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Scheerdeken Stichting Schorer Familiebezit
april 2015

Scheerdoek van sits, bruikleen van de Stichting Schorer Familiebezit aan het Zeeuws Genootschap., 102 x 107 cm. G15-001

In mei 2015 kreeg het Zeeuws Genootschap een bijzonder stuk textiel in bruikleen van de Stichting Schorer Familiebezit. Het betreft een achttiende-eeuwse scheerdoek, een doek die tijdens het scheren met lintjes om de hals werd geknoopt. Hoewel bij dit stuk de oorspronkelijke glanslaag in de loop der tijden door het vele wassen is verdwenen en de kleuren zijn vervaagd, is het een interessant object.

De scheerdoek dateert uit 1750-1775 en is beschilderd met een band van florale motieven met in het midden het wapen van de familie Schorer. Sits – beschilderde katoen – werd door de VOC vanaf de tweede helft van de 17e eeuw vanuit India naar Nederland gebracht en was direct in trek. Door mannen werd sits vooral als negligékleding gedragen. Kamerjassen, slaapmutsen en scheerdoeken van sits waren in de 18e eeuw bij de hogere standen gebruikelijk. Vrouwen en kinderen droegen vooral rokken en jakken van dit materiaal. Daarnaast werd sits ook in de woningen van de elite gebruikt als wand- en bedbehangsels en verwerkt tot tafelkleden, spreien en servetten. Van vrouwen- en kinderkleding zijn tientallen stukken in de Nederlandse museale en particuliere collecties te vinden, ook behangsels en spreien zijn in ruime mate bewaard. Mannenkleding, en zeker dagelijks gebruiksgoed is echter schaars. Nog zeldzamer zijn de speciaal bestelde kledingstukken voorzien van een familiewapen.

Het door de Stichting Schorer Familiebezit in bruikleen gegeven stuk is waarschijnlijk afkomstig van mr Johan Guilielmus Schorer (1733-1783), schepen en raad in de vroedschap van Middelburg en Gecommitteerde Raad van Zeeland.

Scheerdeken Schorer familie

Scheerdeken Stichting Schorer familiebezit

De scheerdeken is in bruikleen gegeven bij het Zeeuws museum.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *