uitgelicht
collectie-
stuk

Bestuurszaken

‘Raar, 250 jaar’

Met het thema ‘Raar, 250 jaar’ als rode draad viert het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in 2019 zijn 250-jarig bestaan. We gaan er voor zorgen dat niet alleen in Zeeland, maar in heel Nederland bekend zal worden hoe waardevol het Genootschap was en nog steeds is. Dat vraagt om een goede en tijdige voorbereiding, en daarom is in 2014 al een stuurgroep Jubileum  en een aantal werkgroepen en commissies ingesteld. Zo zijn er de Wetenschapscommissie, de Tentoonstellingscommissie, de Commissie Jeugd, de Commissie Verzamelingen, de PR/communicatiecommissie en de Financiële Commissie.

Inmiddels heeft de stuurgroep van een aantal van die commissies al voorstellen ontvangen die zij binnenkort met die commissies zal gaan bespreken. Gedacht wordt aan diverse uitgaven, sommige voor een breed publiek of gericht op kinderen, andere van een meer wetenschappelijk karakter. Maar ook aan kleine tentoonstellingen met streekgebonden objecten door heel Zeeland, en een grote tentoonstelling ‘Van verzamelen tot observeren’. En aan het uitschrijven van prijsvragen zoals het Genootschap in het verleden ook al heel vaak heeft gedaan, maar nu zowel een voor volwassenen als een voor kinderen.

De instelling van een Junior Genootschap wordt bepleit. Er moet een feestelijk concert komen. De opsomming is niet volledig, maar geeft aan dat de ambities groot zijn en dat heel creatief is nagedacht.

De komende tijd zal de stuurgroep dus met de commissies gaan overleggen over de verdere invulling van de plannen en moeten bezien hoe daarvoor financiering gevonden kan worden. En uiteraard zal het jubileum niet alleen moeten zorgen voor provinciale en landelijke aandacht voor het Genootschap maar moeten de leden zich daarbij betrokken voelen. Dat proberen we onder meer te bereiken door bepaalde activiteiten voor hen extra aantrekkelijk te maken.

Maarten Steenbeek

Meer over het jubileum