Catalogus

1994

‘ZELANDICA’IN HET KONINKLIJK HUISARCHIEF  19 pag.

1994

H. Uil.en P.D. Vos.
Een verzamelaar in zierikzee   20 pag.

2,25
1989

J.H. Kluiver.
Willem Sybrand Unger (  1889 – 1963 )  Levensbericht  en bibliografie. 45 pag.

3,40
2002

G.G. Trimpe Burger-Mekking

Prijsvragen en conceptprijsvragen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen uit geschreven in het tijdvak 1769 – 1860

10,00
2001

J.P. Bekker en K. Mostert
Muizen in de delta , een inventarisatie van de twintigste eeuw.

5,50
2001

G.G.Trimpe Burger-Mekking
Een Zeeuws Gezelschap Naar Spa in 1736,
De transcriptie van een reisjournaal.

4,50
2001

J.H. Kluiver en P.T.E.E. Rosenberg
Wagenaarstraat 1  Een Middeleeuws ‘Hofhuis’

4.50
2001

H.J. Zuidervaart, Het natuurbeeld van Johannes de Mey (1617-1678) hoogleraar filosofie aan de Illustere School te Middelburg

4,50
1980

P.R.D. Stokvis, De “Memories” van Jannes van de Luyster 1829-1845. 20 p., 4 ill.

2,25
U1972

J.J. van der Weel, Gemeenten, gewesten, provincie. 86 p., 2 ill.

gratis
U1934

J.A. Jolles, De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland. 140 p., 10 ill.

6,80
2000

B. Blikman-Ruiterkamp, “Aachtingswaardige Vriendin”. Drieenvijftig brieven van een dienstbode uit Tholen. 72 p., 10 ill.

9,00
1981

A.F. van Ommen, De liberale kiezersvereniging “DeGrondwet” te Middelburg van 1858 tot 1880. 128 p.

6,80
1975

C. Tamse, Memoires van een enfant terrible. Politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale afgevaardigde Mr. Daniël vanEck aan vijfendertig jaar Kamerlidmaatschap 1849-1884. 125 p., 26 ill.

3,40
1992

G.J. Hooykaas en F.J.P. Santegoeds, Politieke opinie in Zeeland in 1845. 16 p., 1 ill.

1,60
1975

R. Reinsma, DeLatijnse scholen in Zeeland in deeerste helft der negentiende eeuw. 18 p.

3,40
1996

E. Reinsma, Het onderwijs in Zeeland in 1830 volgens rapporten van de hoofdinspecteur van het lager, middelbaar en Latijns onderwijs H. Wijnbeek. 29 p.

4,50
1996

Th.H. von der Dunk, Vier heren op kerkepad in 1820. De voorgeschiedenis van het nationale kerkenplan van Willem I en zijn gevolgen voor Zeeland. 160 pag., 3 ill.

4,50
1988

J.G.M. Arentsen, Tot heil der jeugd en elkanders onderricht. Onderwijzersgezelschappen in Zeeland, 1815-1840. 33 p.

2,25
1914

W. Polman Kruseman, Zeeland van 1813-1913, een vergelijkende schets. 74 p.

6,80
1963

W.D. de Bruine, Dagboek van J.H. Schorer van 28 juli 1809-december 1810. 208 p., 34 ill.

15,00
1980

G.S. Holthe tot Echten, Zeeland en Lodewijk Napoleon. 132 pag., 4 ill.

2,25
1978

W.M. Zappey, Goldberg inZeeland anno 1800. 34 p., 1  ill

2,25
1932

A. Meerkamp van Embden, Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in den Franschen Tijd. 15 p.

2,70
1916

K. Heeringa, Gedenkschriften van Adriaan van Borssele van der Hooghe, heer van Geldermalsen. 66 p.

9,00
U1964

W.S. Unger, Geschiedenis van Middelburg in omtrek (met een levensbericht door W.D. de Bruine en M.P. de Bruin). 72 p., 2 ill.

6,80
U1933

R. Fruin, De provincie Zeeland en hare rechterlijke indeeling voor 1795. 151 p.

6,80
1980

F.C. Hoogvliet, Zeeuwsch reisje. (Inleiding door J.H. Kluiver op de `reis’ in 1774). 20 p., 16 ill.

1,15
1903

R. Fruin, Een brief aan Philippus van Lansbergen. 6 p.

2,25
1909

R. Fruin, De kroniek van Pieter Joossens, Altijt recht hout. 32 p.

6,80
1990

M.J. Eijgenraam, Menschlievendheid en eigen belang. De behandeling van de slaven aan boord van de schepen van de Middelburgsche Commercie Compagnie. 26 p., 1 ill.

2,95
1997

K. Degryse, Zuid-Nederlands kapitaal in de VOC en de voorcompagnieën. 16 p.

2,25
1902

H.M. Kesteloo, De Stadsrekeningen van Middelburg IX 1700-1800. 260 p.

18,00
1901

H.M. Kesteloo, De  Stadsrekeningen van Middelburg VII-VIII 1650-1700. 136 p.

18,00
1929

J. van der Poel, Het particularisme in Zeeland en de convooien en licenten. 113 p.

13,60
1909

L.W.A.M. Lasonder, Acta der Zeeuwsche Synode van 1638. 56 pag.

6,80
1998

M.A.G. de Jong, De Zeeuwse wapenhandel en wapenproductie,1572-1648. 24 p., 4 ill.

2,25
1999

I.J. van Loo, Profijt voor Daniël? De Zeeuwse kaapvaart en het Spaans-Engelse vredesverdrag van 1630. 3\64 pag., 7 ill.

4,00
1999

A.C. Meijer en C.E. Zonnevylle-Heyning, `Yder het sijne’. Een portret van de Zeeuwse Rekenkamer halverwege de zeventiende eeuw. 88 pag., 9 ill.

3,40
1908

E. Wiersum, Een Zeeuwse Kalender uit de 16e eeuw. 18 p.

5,60
1913

P.K. Dommisse, Enige grafschriften uit de afgebrande St. Jacobskerk te Vlissingen. 146 p.

11,35
1933

C.Slootmans, De voorbereiding der satisfactie van Bergen opZoom in 1579. 25 p.

2,25
1912

K. Heeringa, De instructiën voor de gewestelijke regering van Zeeland 1574-1586. 102 p.

6,80
1918

K. Heeringa, De leiders der Staten van Zeeland in de jaren 1577-1580. 42 p.

6,80
1996

A.M.J. de Kraker, De toestand van de waterstaat in Noord-oost Vlaanderen tijdens de zestiende eeuw. Tekstuitgave van de instructie tot het visiteren van de zeedijken van het Hulsterambacht uit 1562. 40 pag., 6 ill.

3,40
1996

A. Romijn, De inname van Brouwershaven door Zeeuwse troepen. Een hooglopend conflict tussen de stad Zierikzee en de Staten van Zeeland in 1668/69. 72 pag., 5 ill.

3,40
1992

J.P. Sigmond, Een voyage ter zee, anno 1544. 12 p., 3 ill

1,60
1905

A.A. Beekman, Watzijn `Nieuwe erften’? 5 p.

1,15
1992

E.C. Dijkhof, Zegelen in Middelburg. Beoorkondiging, bezegeling en institutionele ontwikkeling in Middelburg in de dertiende en het eerste kwart van de veertiende eeuw. 31 p., 2 ill.

2,25
1976

W.P. Dezutter, en M.J. Rijckaert, Brandgevaar en bouwvoorschriften in de Middeleeuwen.Een vroeg Vlaams voorbeeld: Aardenburg 1232. 25 p.

2,25
1998

M.S. Polak, De abten van Middelburg (1123-1574). 32 p

3,40
1972-1973

H.J. Kok, Inventaris van de kerkpatrocinia in het Zeeuwse deel van het Middeleeuwse bisdom Utrecht. 82 p.

3,40
1995

C. Dekker, Sint-Baaf in Zeeland. 18 pag.

2,25
1993

P.A. Henderikx, Walcheren van de 6e tot de 12e eeuw. Nederzettingsgeschiedenis in fragmenten. 44 p., 3 ill.

4,50
1927

S.J. Kleintjes, Verblijf van Karel den Stouten in Zeeland, 23 p.

2,25
1938

L.M.G. Kooperberg, Anna van Borssele, haar geslacht en omgeving. 88 p.

6,80
1909

C.C.A. Juten, Lijst van charters berustend in het stedelijk archief van Hulst. 64 p.

6,80
1936

P.L. Tack, Cruyslant. 14 p.

2,25
1939

P.L. Tack, De lijst van Echternach. 20 p

4,50
1995

J.A. Trimpe Burger, Brabers bij Haamstede (Provincie Zeeland). Een archeologisch noodonderzoek in1956/1957 op het eiland Schouwen als gevolg van de stormvloed in 1953. 58 p., 51 ill.

6,80
1988

R.M. van Heeringen, Archeologische kroniek van 1987. (zie in Archief 1989, 1990, 1991, 1993, 1994 de Archeologische kroniek over 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, veel ill.) 147 pag.

1,80
1988

R.M. van Heeringen, De  bewoning van Zeeland in de IJzertijd. 44 p., 18 ill.

3.40
1994

J.A. Trimpe Burger, Aantekeningen bij het legaat van de oudheidkundige J.A. Hubregtse. 223 pag., 13 ill.

2,25
2000

Y.E. Kortlever, De handel en wandel van Danckaert Jansz. Geschillen tussen het gerecht van Reimerswaal en Danckaert Jansz. 1489-1511. 24 pag., 1 ill.

4,50