15 juni 2018
19.30 uur

Aan de leden van de Werkgroep Cultuurhistorie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen,

Hierbij heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering van de WCH op vrijdagavond 15 juni 2018 van 19.30-20.30 uur.

Deze vindt dit jaar plaats ten huize van voorzitter Peter van Druenen: Coosje Buskenstraat 4, 4381 LE Vlissingen.
In verband met het beperkte aantal plaatsen verzoek ik u zich aan te melden op wchzeeland@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Elly Adriaansz, secretaris

Agenda
1. Aanvang en welkom door de voorzitter
2. Notulen ALV 2017 (verslag ALV 2017)
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag WCH 2017 (Jaarverslag 2017)
5. Financieel jaarverslag 2017 (inzage ter plekke)
6. Huishoudelijk Reglement WCH (huishoudelijk reglement WCH 2018)
7. Plannen voor 2018
8. Rondvraag
9. Sluiting

Vlissingen