12 december 2017
19.30 uur

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor een extra Algemene leden vergadering.

De vergadering zal worden gehouden op dinsdag 12 december 2017 om 19.30 op de Dam 36, te Middelburg.

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Voorstel wijziging statuten

Toelichting
Aangezien in de vergadering van 21 november 2017 niet het vereiste aantal leden aanwezig was om rechtsgeldig een besluit te kunnen nemen, dient conform het bepaalde in artikel 45 lid 4 van de statuten een tweede vergadering te worden bijeengeroepen en gehouden.
In deze vergadering kan het besluit worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden doch met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Een afschrift van het wijzigingsvoorstel ligt ter inzage op het kantoor van het Zeeuwsch Genootschap. U kunt het voorstel ook inzien via de website.

  1. Rondvraag en sluiting.

Het bestuur.

Oproep en concept statutenwijziging

Dam 36, Middelburg